نویسندگان

مشهد، چهارراه دکترا، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه کودک و نوزاد، حمیدرضا بهنام وشانی

چکیده

زمینه و هدف: التهاب مخاط دهان یکی از ناتوان کننده ترین عوارض جانبی شیمی درمانی می باشد که تقریبا 52 الی 81 درصد از کودکان دچار این عارضه می شوند. بنابراین، باید برای کنترل آن راهکارهایی یافت شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی و بدون آن بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 66 کودک 3 تا 15 ساله تحت شیمی درمانی به طور تصادفی در سه گروه «مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی» ، «مراقبت مبتنی بر شواهد بدون یخ درمانی» و «کنترل» قرار گرفتند. در دو گروه آزمودنی، مراقبت های لازم بر اساس راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد تهیه شده توسط گروه متخصصان آنکولوژی و پرستاران این رشته صورت گرفت؛ در یکی از گروه های آزمودنی، یخ درمانی نیز اعمال شد. التهاب بر اساس معیار بررسی دهان ایلرز و WHO ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی یو انجام شد.
یافته ها: میزان بروز التهاب در گروه یخ درمانی 3/8 درصد، گروه مراقبت مبتنی بر شواهد 40 درصد و گروه کنترل 90 درصد بود (0001/0نتیجه گیری: اعمال راهنمای بالینی مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی باعث کاهش بروز و شدت التهاب مخاط دهان می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Evidence-based Practice Treatment with Cryotherapy on Oral Mucositis in Children with Cancer Undergoing Chemotherapy

نویسندگان [English]

  • Zahra Zohourian
  • Zahra Badiee
  • Alireza Sarraf Shirazi
  • Hamidreza Behnam Vashani

چکیده [English]

Background and Purpose: Mucositis is one of the most debilitating side effects of chemotherapy، affecting around 52 to 81 percent of children undergoing chemotherapy. The present study aimed to evaluate the efficiency of Evidence-based care guidelines، with and without cryotherapy، on oral Mucositis in children with cancer undergoing chemotherapy.

Methods and Materials: In this experimental study، 66 children of 3 to 15 years old undergoing chemotherapy were allocated randomly into three groups; evidence based practice with cryotherapy (EBP+Cryo)، evidence based practice without cryotherapy (EBP)، and the control group. For two experimental groups، the necessary care-giving، based on evidence based clinical guideline، were conducted. Cryotherapy was performed in one of the (EBP+Cryo) group. Mucositis was scored by Eilers and WHO scales. Data analysis was done in SPSS 11.5 using Kruskall Wallis، Spearman Correlation coefficient and Mann Whitney U test.

Results: The frequency of Mucositis was 8.3% in the (EBP+Cryo) group، 40% in the (EBP) group and 90% in the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • based Practice; Cryotherapy; Mucositis; Children; Chemotherapy; Cancer