نویسندگان

تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، فهیمه کیوانلو

چکیده

زمینه و هدف: از آن جا که دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی در اجرای برخی حرکات مشکل دارند و ناهنجاری های ستون فقرات به عنوان یک عامل می تواند باعث محدودیت حرکتی آنان شود، لذا در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی پرداخته شد.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه تحقیق را دانش آموزان پسر ابتدایی تهران در سال 1388 تشکیل دادند. آزمودنی ها با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به شرح زیر انتخاب شدند: از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه 4 و از بین مدارس، 5 مدرسه و نهایتاً از بین آن ها 1100 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیده و سپس با استفاده از پرسشنامه ارزیابی نارسایی ادارکی- حرکتی (با اعتبار 86/0) اطلاعات اولیه از کل جامعه (1100 نفر) به دست آمد و 80 نفر از دانش آموزان پسر 8 تا 12 ساله که حداقل در 5 مورد از 14 فعالیت مورد سؤال دچار مشکل بودند، در آزمون ادراکی – حرکتی 22 نمره ای کپارت (با اعتبار 95/0) شرکت داده شدند. از این تعداد، 34 نفر که پایین ترین نمره را کسب کرده بودند به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. سپس با استفاده از دستگاه اسپاینال موس، ناهنجاری های ستون فقرات این دانش آموزان در دو نمای ساجیتال و فرونتال مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS 13 استفاده شد.
یافته ها: ناهنجاری های پشت صاف 40 درصد، کیفوزیس سینه ای 16/29 درصد و اسکولیوزیس سینه ای 83/20 درصد در دانش آموزان مبتلا به نارسای حرکتی شیوع داشت. در بین فاکتورهای حرکتی آزمون کپارت، فقط بین لوردوز و راه رفتن به پهلو رابطه معناداری (050/0=P) و (34/0=r) یافت شد. همچنین میزان شیوع نارسایی حرکتی در بین دانش آموزان 27/7 درصد بود که از این میزان 09/3 درصد به طور شدید به نارسایی حرکتی دچار بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها مشخص شد که با کاهش میزان لوردوز کمری توانایی راه رفتن به پهلو در این دسته از دانش آموزان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Spinal Deformities with Locomotion Components of Kepart Test in Elementary School Students with Dyspraxia

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Keavanlou
  • bahram Yousefi
  • Zahra salman
  • Akbar Pejhan
  • mohamad Seyedahmadi
  • Hamidreza Taheri

چکیده [English]

Background and Purpose: Because of dyspraxia students have difficulty in some movements and deformity of the spine as a factor can lead to restriction of their movement، the purpose of the present study was to investigate the relationship between vertebral column deformities and components of the Kepart test in students with dyspraxia.

Methods and Materials: The present descriptive analytical research is a cross-sectional study، involving the male elementary school students of Tehran in 2009. The participants were selected through multi-stage cluster sampling: Zone 4 was chosen by random from among the 22 municipal districts; 5 schools were selected by random from among many schools in the zone; finally، 1100 students were randomly selected. In the first step، we distributed the questionnaire about the conceptual - movement deficiency (validity 0.86). Eighty students of 8 to 12 years with problems in at least 5 components (out of 14) participated in the Kepart test (validity 0.95). From them، 34 students with the lowest scores were selected as the study subjects. Then، with the use of Spinal – Mouse machine، the vertebrate column deformities of students were studied from frontal and sagital aspects. For analyzing the data، Pearson’s correlation coefficient was used in SPSS 13.

Results: The prevalence of deformities was flat back 40%، thoracic kyphosis 29.16% and thoracic scoliosis 20.83% in the subjects. A significant relationship (p=0.05، r=0.34) was found between lumbar lordosis and side walking in students with dyspraxia. Also، the prevalence of dyspraxia was 7.26%، and 2.18% suffered from severe dyspraxia.

Conclusion: The results showed that the lower the amount of lumbar lordosis، the lower the students’ ability to side walk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyspraxia; Spine; Upper Limb Deformity; Lordosis; Kyphosis; Scoliosis