نویسندگان

گناباد، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، نرجس بحری

چکیده

زمینه و هدف:اینداکشن یکی از متداول ترین مداخلات مامایی است که به دلایل بالینی متعددی صورت می گیرد. یکی از چالش های القاء زایمان پیشگویی موفقیت آن می باشد چرا که شکست این فرایند نقش مهمی در افزایش آمار سزارین دارد. این مطالعه با هدف بررسی سن مادر، رتبه زایمانی، سن حاملگی، وزن تولد و وضعیت سرویکس (دیلاتاسیون، افاسمان، واستیشن) در پیشگویی موفقیت القاء زایمانی انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع هم گروهی بود و جامعه پژوهش را زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در فاصله زمانی دی ماه 1386 تا خرداد ماه 1387 تشکیل می دادند. تعداد 175 زن باردار سالم با حاملگی ترم تک قلو و نمایش سفالیک، به روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ثبت مشخصات فردی و سابقه مامایی و فرم ثبت اطلاعات زایمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مجذور کای، منتل هنزل و رگرسیون لجستیک تحت نرم افزار آماری SPSS 15 استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها 1/41 درصد موارد اینداکشن در ارتباط با حاملگی طول کشیده و 1/45 درصد موارد عدم موفقیت اینداکشن مربوط به عدم پیشرفت زایمان بود، در مجموع، 7/33 درصد واحدهای پژوهش، به علت شکست اینداکشن سزارین شدند. رگرسیون لجستیک با کنترل اثر متغیرهای دیلاتاسیون، افاسمان، نزول، سن مادر، سن حاملگی، تعداد حاملگی، پاریتی و وزن نوزاد بر موفقیت اینداکشن نشان داد که تنها اثر دیلاتاسیون سرویکس بر موفقیت اینداکشن معنادار است (55/2OR=)، به طوری که به ازای افزایش یک سانتی متری دیلاتاسیون سرویکس در بدو اینداکشن، شانس موفقیت اینداکشن 55/2 برابر شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دیلاتاسیون سرویکس تنها فاکتور معنادار در پیشگویی موفقیت اینداکشن می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Prediction of Successful Induction

نویسندگان [English]

  • Leyla Amini
  • Arash Akaberi
  • Homa Sadeghi
  • Narjes Bahri

چکیده [English]

Background and Purpose: Induction is one of the most common interventions in midwifery which is conducted for many clinical purposes. One of the main challenges of the induction is the prediction of its success because its failure has a major role in increasing the rate of cesarean section. Therefore، the present study was conducted to investigate the role of maternal age، parity، gestational age، birth weight and cervical status in predicting the success of induction.

Methods and Materials: This cohort study involved the population of pregnant women admitted to Mobini Maternity Hospital in Sabzevar، Iran in 2006. A sample of 175 pregnant healthy women was selected by non-probability convenient sampling. For data collection، a checklist and a questionnaire were used for recording the personal details، midwifery history and labor details. For data analysis، they were analyzed in SPSS 15 using chi-square، mantel henzel and logistic regression tests (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Induction; Successful Induction; Predictors