نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بار بیماری‌ها در دوره سالمندی بالا است و سالمندان درگیر بیماری‌های متعددی هستند که بسیاری از آن‌ها را راهی بیمارستان می‌کند. پژوهش حاضر با هدف ترسیم ویژگی‌های بالینی و وضعیت سالمندان نیازمند بستری در سرویس مراقبت‌های حاد در زمان پذیرش انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی از اسفند ماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389 بر روی بیماران پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز انجام شد. تعداد 200 سالمند 60 ساله و مسن‌تر به روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه پزشکی و آزمایشات پاراکلینیکی گرفته شد و مقیاس افسردگی سالمندان، آزمون کوتاه شده شناختی، پرسشنامه مخبر محور افت‌شناختی و مقیاس فعالیت‌های روزانه اجرا گردید.
یافته‌ها: میانگین سنّی بیماران 8±71 سال بود. تعداد 9 درصد سابقه افسردگی داشته و 70 درصد از اختلال خواب شاکی بودند. 49 درصد در هنگام بستری بیش از 5 دارو مصرف می‌کردند. 20 درصد از کارکرد حافظه شکایت داشته و 23 درصد مشکل شنوایی و 59 درصد مشکل بینایی داشتند. 36 درصد درد در نقطه‌ای از بدن و 9 درصد سابقه ابتلا به یکی از انواع سرطان را ذکر می‌کردند .تغیییرات ایسکمیک نوار قلب در 30 درصد بیماران دیده شد. سطح هموگلوبین در 34 درصد و نسبت اوره به کراتینین در 25 درصد غیرطبیعی بود. 20 درصد پروتئین واکنشی سی مثبت داشتند. 74 درصد از بیماران دچار اضافه وزن بوده و 17 درصد از لحاظ کارکردی وابسته بودند. مقیاس افسردگی سالمندان (GDS) در 22 درصد احتمال افسردگی را نشان داد. اختلال شناختی مشخص با توجه به نمرات آزمون کوتاه شده شناختی در 10 درصد نمون‌ها دیده شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های فوق نشان‌دهنده وجود اختلالات متعدد و تابلوی پیچیده بالینی در بیماران سالمند و لزوم آشنایی پزشکان و کادر درمانی با اصول مراقبت‌های پزشکی دوره سالمندی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical Features of Elderly Patients Admitted to Ahvaz Petroleum Hospital, 2010

نویسندگان [English]

  • Said Ebn Said
  • Mahshid Forouhgan
  • Ahmadali Akbari Kamrani
  • Zia Ghaemmagham Farahani
  • Ahmad Delbari

چکیده [English]

Background: The burden of diseases in later life is high and the elderly are affected by multiple illnesses, frequently leading to hospitalization. The purpose of this study was to draw an overall picture of the clinical situation in elderly patients hospitalized for acute care.
Materials and methods: This was a cross-sectional, descriptive study performed in a three-month period in 2010 in Ahvaz Petroleum Hospital. Two hundred consecutive elderly patients admitted to the hospital were assessed for medical history, BMI, CBC, blood chemistry, and ECG, and were tested by Geriatric Depression Scale, Abbreviated Mental Test Score, Activities of Daily Living, and Informant Questionnaire of Cognitive Decline in Elderly questionnaires.
Results: Mean age of patients was 71±8 years, and 67% were female. There was a history of depression in 9%, sleep disturbance in 70%, hearing problems in 23%, vision problems in 59%, memory impairment in 20%, overweight/obesity in 74%, cancer in 9%, and pain in 36% of patients. Ischemic ECG changes, abnormal Hb, positive CRP, and abnormal BUN/Creatinine ratio were seen in 30%, 34%, 20%, and 25% of patients, respectively. Forty-nine percent were on more than five drugs and 17% were ADL-dependent. Seventy-eight percent had normal GDS score. Abnormal AMTS scores suggestive of cognitive impairment were seen in 10%. Sixty-six percent were transferred to medical wards, while 34% were transferred to surgical wards.
Conclusion: The existence of multiple simultaneous disturbances in hospitalized elderly patients necessitates proper training of physicians and medical staff for acute care services in the field of geriatric medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eged; Hospitals; Ahvaz