نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: منیزیم در بسیاری از فرآیندهای متابولیک بدن نقش دارد. هورمون‌های تیروئیدی دارای اثر تحریکی مستقیم بر روی انتقال سلولی منیزیم می‌باشند .با توجه به نقش این عنصر بر فعالیت فیزیولوژیکی بافت‌ها و اهمیت تنظیم سطح هورمون‌های تیروئیدی در بدن، در پژوهش حاضر تأثیر سولفات منیزیم خوراکی بر سطح سرمی هورمون‌های TSH, T3, T4 مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از 40 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی 200-190 گرم استفاده شد. حیوانات به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. گروه دریافت‌کننده حلال فقط آب مقطر دریافت کرد. گروه‌های تجربی 3 و 2 و 1 به‌ترتیب مقادیر 8 و 4، 2 مولار محلول سولفات منیزیم به‌صورت خوراکی به مدت 28 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، به منظور سنجش‌های هورمونی، خونگیری از قلب انجام شد. میانگین سطح سرمی هورمون‌های TSH, T3, T4 با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر 05/0P< معنادار تلقی گردید.
یافته‌ها: سطح سرمی هورمون TSH در گروه‌های تجربی 3 و2 و 1 به‌ترتیب 078/0±578/1 و 143/0±436/0 و 041/0±981/0 بود که نسبت به گروه کنترل (052/0±642/0) و گروه دریافت کننده حلال افزایش معناداری را نشان داد . سطح سرمی هورمون T3 و T4 نیز در گروه‌های تجربی 3 و2 و1 نسبت به گروه کنترل و گروه دریافت کننده حلال افزایش معناداری را نشان داد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Magnesium Sulfate on the Level of Pituitary-Thyroid Axis Hormones (TSH, T3, T4) in Rat

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Mokhtari
  • Esfandiar Sharifi
  • Shahrbanou Abbasnia

چکیده [English]

Background: Magnesium is a unique element among the trace elements, because it plays a role in a vast range of metabolic processes such as carbohydrate, lipid, protein, and the integrity of nucleic acids. Noting the role of this element in the physiological activity of organelles and tissues and the importance of the regulation of thyroid hormone levels in the body, this study considered the effect of esculent magnesium sulfate on the values of TSH, T3, and T4 hormones.
Materials and Methods: In this experimental study, 40 adult male Wistar rats weighing nearly 190-200 g were used. The rats were divided into five groups of eight: the experimental groups received 2, 4, and 8 molars of edible magnesium sulfate solution, respectively, while the control group received nothing. The sham group received only distilled water. The prescription was continued for 28 days and bleeding the heart was done to measure the mentioned factors of the serum. The mean concentration of the hormones was analyzed using suitable statistical methods, such as ANOVA and Tukey’s test, and compared between the control and experimental groups.
Results: The statistical analysis showed that the concentrations of TSH, T3, and T4 hormones increased significantly after receiving the different values of magnesium sulfate compared with the control group (p < 0.05).
Conclusion: Based on the results of this investigation, magnesium sulfate in the last 28 days increased the thyroid activity leading to increased serum levels of TSH, T3, and T4 hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium sulfate
  • thyroid hormones
  • rats