نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تصمیم گیری برای اتخاذ رفتار سلامتی فرآیندی است که مستلزم عبور از مراحل مختلف می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین مراحل تصمیم‌گیری دانش‌آموزان دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی، بر اساس مدل فرآیند اتخاذ احتیاط به مرحله اجرا درآمد.
مواد وروش‌ها: در این مطالعه شبه تجربی، تعداد 317 دانش آموز دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی شاغل به تحصیل در یکی از دبیرستان‌های شهرستان سبزوار تحت مداخله آموزشی مبتنی بر مفاهیم این اختلال قرار گرفتند. مراحل تصمیم گیری افراد قبل و بعد از مداخله بر اساس مدل فرآیند اتخاذ احتیاط تعیین گردید.
یافته‌ها: تمامی شرکت‌کنندگان در ارزیابی پیش آزمون در مرحله صفر تصمیم گیری بودند که در فاصله ارزیابی یک هفته‌ای بدون مداخله آموزشی، هیچ تغییری در مرحله تصمیم‌گیری آنان حاصل نشد. اما بعد از مداخله آموزشی، 1/10 درصد افراد وارد مرحله دوم، 8/26 درصد وارد مرحله سوم، 9/1 درصد وارد مرحله چهارم و 2/61 درصد وارد مرحله پنجم شدند. در مدل رگرسیونی، نمرات سنجش علایم سندرم قبل از قاعدگی قادر به تبیین 2 درصد تغییرات در مرحله تصمیم گیری افراد بود. بین شدت علایم و تداخل علایم با فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی با مرحله تصمیم‌گیری فرد همبستگی مثبتی حاصل شد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decision Making Process and Related Factors in Adolescents with Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mahin Delara
  • Fazlollah Ghofranipour
  • Parviz Azad Fallah

چکیده [English]

Background: Decision making for adopting a health behavior is a process involving passing through different stages. This study was conducted to determine the decision making stages based on Precaution Adoption Process Model (PAPM) in female students with premenstrual syndrome (PMS).
Material and Methods: In this quasi-experimental within-subjects study, the PAPM stages were assessed in 317 high school students with PMS, who were exposed to an educational intervention based on PMS concepts. Decision making stages before and after the educational intervention were assessed based on PAPM.
Results: All the participants in pretest assessment were at the stage 0 of decision making. None of them had changed her decision making stage during a one-week posttest assessment. After exposure to educational intervention, about 10.1% were assessed as stage two, 26.8% were in stage three, 1.9% reached stage four, and 61.2% were at stage five. In a regression model, PMS scores could predict 2% of variance in decision making stages. PMS severity and sign interference with social and school performance had a significant correlation with the individual’s decision making stage (p < 0.05).
Conclusion: Adolescent girls with PMS are not in the same stage of decision making after exposure to educational intervention and obtaining the necessary knowledge about PMS. Based on this finding, the design of educational interventions for PMS students must be stage-based. Perceived severity of PMS symptoms and PMS sign interference with school and social activities are among the variables that can be considered as PAPM constructs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • adolescents
  • Premenstrual Syndrome