نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:: اپیدیدیم از نظر رشد و حفظ ساختمان وابسته به تستوسترون است که ترشح آن وابسته به هورمون‌های گنادوتروپین هیپوفیزی است، ترشح گنادوتروپین‌ها هم تحت کنترل هورمون‌های آزادکننده هیپوتالاموس(GnRH) می‌باشد. استفاده از آنالوگ‌های GnRH می‌تواند محور هیپوفیزی-گنادی را مختل نماید. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات آگونیست GnRH (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد بیست سر موش صحرایی نابالغ 25 روزه از خانه حیوانات دانشکده پزشکی به صورت غیرتصادفی و در دسترس تهیه و به چهار گروه (5=n) تقسیم شدند. از بین چهار گروه، دو گروه آزمایش اول و دوم و دو گروه دیگر کنترل اول و دوم در نظر گرفته شدند. به گروه‌های آزمایش، هر کدام mg/kg 1/0 بوسرلین و به گروه‌های کنترل ml 1/0 سرم فیزیولوژیک به مدت پنج روز تزریق و سپس به ترتیب در روز 30 گروه آزمایش و کنترل اول و در روز 35 گروه آزمایش و کنترل دوم تشریح شدند. داده‌های به دست آمده بعد از بررسی با میکروسکوپ مجهز به عدسی مدرج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتفاع اپیتلیوم و قطر لومن در گروه آزمایش اول و آزمایش دوم نسبت به گروه کنترل اول، افزایش معناداری یافته است (05/0 p≤). در مقایسه بین گروه آزمایش دوم و گروه کنترل دوم فقط افزایش ارتفاع اپی‌تلیوم معنادار بود ولی قطر لومن افزایش معناداری را نشان نداد. در حالی‌که ضخامت عضله صاف دیواره اپیدیدیم در بین گروه‌های آزمایش و کنترل، اختلاف معناداری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: تجویز کوتاه مدت آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین با اثر تحریکی خود باعث رشد اپی‌تلیوم و افزایش قطر لومن اپیدیدیم می‌گردد، اما تأثیری بر روی ضخامت عضله دیواره اپیدیدیم به عدم وجود گیرنده هورمون آزادکننده گنادوتروپین ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Histological Effects of GnRH Agonist on Epididymal Tissues in Prepubertal Rat

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Peirouvi
  • Amir Haidary
  • Mostafa Solati
  • Daryosh Mohammadnejad
  • Akbar Gharbali
  • Gholmhossein Farjah

چکیده [English]

Background: The epididymis is a tubule that processes the maturation, storage, and transfer of sperm. Growth and maintenance of epididymal structures depend on testosterone release, which is directly controlled by pituitary gonadotropins. Furthermore, gonadotropins are controlled by hypothalamic releasing hormones. Using gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogs can stop the pituitary-gonadal axis. This study aimed at determining the effect of a GnRH agonist (buserelin) on prepubertal rat epididymal tissue.
Materials and Methods: In this experimental, 20 rats on the 25th day after birth, provided by the Department animal house, were divided into 4 groups. The first and second study groups received 0.1 mg/kg GnRH agonist for 5 days and were dissected on the 30th and 35th day after birth, respectively. Animals in the control group received physiologic serum 0.1 mg/ml for 5 days and were dissected like the study groups. Measurements were performed using a calibrated microscope.
Results: The findings reveal a significant increase in epithelial height and lumen diameter in the first and second study groups as compared with the first control group (p ≤ 0.05). In comparison between the second study group and the second control group, only epithelial height, but not lumen diameter, showed a significant increase. Also, there was no significant difference in muscular thickness between the study and control groups.
Conclusion: This study shows that short-term administration of GnRH increases epithelium growth and lumen diameter, but not muscle thickness, in epididymis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epididium ;Epithelium; Muscles;Rats