نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ارتباط نزدیک و معناداری بین عملکرد ریوی با سلامتی و میزان کلی مرگ و میر وجود دارد. هماهنگی جریان خون و تهویه از عوامل مؤثر بر عملکرد ریوی است. به همین لحاظ تقویت همزمان هر دو دستگاه تنفس و قلب باید مورد تأکید قرار گیرد. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر 24 جلسه برنامه تمرین هوازی تناوبی بر حجم‌ و ظرفیت ریوی و اوج اکسیژن مصرفی دختران غیر فعال می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق نیمه‌تجربی با طرح پیش و پس‌آزمون برروی 30 دانشجوی دختر غیر فعال سالم انجام شد که به ‌صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته در 24 جلسه 45 دقیقه‌‌ای تمرین دوی هوازی تناوبی شرکت کردند. طی همین مدت، گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی مشارکت نداشتند. قبل و بعد از برنامه تمرینی توسط اسپیرومتر و پروتکل بروس به ترتیب حجم‌ها، ظرفیت‌های ریوی و اوج اکسیژن مصرفی افراد اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: تمرین باعث افزایش62 درصدی حجم ذخیره بازدمی (004/0=P)، 65 درصدی اوج جریان بازدمی (03/0=P)، 35 درصدی حداکثر تهویه ارادی (03/0=P) و 23 درصدی اوج اکسیژن مصرفی (001/0=P) شد. هم‌چنین تمرین بر حجم جاری (14/0=P)، حجم ذخیره دمی (29/0=P)، ظرفیت حیاتی با فشار (13/0=P)، اوج جریان دمی (75/0=P) و نسبت حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی (93/0=P) تأثیر معنادار نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرینات استقامتی در دختران جوان باعث افزایش توانمندی و هماهنگی عضلات تنفسی به ویژه عضلات بازدمی شده و از طریق افزایش برخی ظرفیت‌ها و حجم‌های ریوی باعث بهبود عملکرد ریه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in Pulmonary Function and Peak Oxygen Consumption in Response to Interval Aerobic Training in Sedentary Girls

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini
  • Zahra Hojati Oshtovani
  • Hossein Soltani
  • Seyyed Alireza Hossein Kakhk

چکیده [English]

Background and objective: There is a significant relationship between pulmonary function and general health and mortality. The matching between ventilation and perfusion is an effective factor in pulmonary function. This study investigated the effect of 24 sessions of interval aerobic training on pulmonary volumes and capacities and maximal oxygen consumption in sedentary girl students.
Materials and methods: In this experimental study with pre- and post-test design, 30 healthy sedentary girl students were selected and randomly allocated to experimental (N = 15) or control (N = 15) groups. The experimental group performed 24 sessions of 45 minute interval aerobic running while the control group had no training program. Before and after the training program, pulmonary volumes and capacities and peak oxygen consumption were evaluated via spirometry tests and Bruce treadmill protocol, respectively.
Results: Exercise training resulted in 62% increase in ERV (p = 0.004), 65% increase in PEV (p = 0.03), 35% increase in MVV (p = 0.03), and 23% increase in VO2max (p = 0.001). Also, training had no significant effect on TV, IRV, FVC, PIV, and FEV1/FVC. In spite of increase in TV, IRV, and FEV1, FVC, PIV, MEF-25%FVC, FMEF-25%-75%FVC, and FEV1/FVC, training had no significant effect on these variables. However, the effect of training on the increase of ERV, PEF, MEF-50%FVC, MEF-75%FVC, MVV and VO2peak was significant (p < 0.05).
Conclusions: Aerobic training in young girls improves capability and coordination of respiratory muscles, especially expiratory muscles, and causes improvement in lung function via increasing some lung volumes and capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise; Pulmonary Function Tests; Female