نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عرضه فراوان فرآورده‌های گیاهی با وسعت زیاد در جوامع بشری امروز، مطالعات بافتی و هورمونی را ایجاب می‌کند و آگاهی از اثرات آن‌ها می‌تواند کمک مؤثری به بهداشت باروری محسوب شود. با توجه به مصرف گیاه پونه در صنایع غذایی و دارویی به علت داشتن اثرات مفید درمانی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی – الکلی این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز – گناد مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی 220-190 گرم در پنج گروه 8 تایی به مدت 28 روز مورد آزمایش قرار گرفت. گروه‌ها شامل کنترل، شاهد و گروه‌های تجربی دریافت‌کننده دوزهای 400 و 800 و 1600 mg/kg.b.w از عصاره آبی – الکلی برگ گیاه پونه به صورت درون صفاقی بودند. پس از آخرین دوز دریافتی، از تمام گروه‌ها نمونه خونی گرفته شده و بیضه‌ها خارج شدند. میزان هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH اندازه‌گیری شد و بیضه‌ها پس از توزین مورد بررسی‌های بافت‌شناسی قرار گرفت. نتایج داده‌ها در سطح معناداری 05/0>P بررسی گردید.
یافته‌ها: سطوح سرمی تستوسترون و هورمون‌های هیپوفیزی FSH و LH در گروه‌های تجربی کاهش معناداری (05/0>P) نسبت به گروه کنترل نشان داد. در بررسی‌های بافت‌شناسی کاهش تعداد اسپرماتیدها در دوزهای بالا و در بافت بینابینی کاهش معنادار تعداد سلول‌های لیدیگ مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: عصاره آبی – الکلی برگ گیاه پونه در دوزهای پایین باعث کاهش هورمون‌های گنادوتروپ و تستوسترون می‌شود و در دوزهای بالا، این اثرات کاهشی با تخریب بافتی بیضه نیز همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antifertility Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Mentha pulegium Leaves in Adult Male Rats

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shariati
  • Arash Esfandiari
  • Mehrdad Modarresi
  • Zahra Rahmani

چکیده [English]

Background: Extensive supply of herbal products in today’s societies in normal diet or as medications necessitates conduction of toxicological, histological, and hormonal studies. Awareness of the effects of medicinal plants and their inclusion in the diet can contribute to reproductive health. Since Mentha pulegium is widely used in pharmaceutical and food industries due to its strong fragrance and beneficial therapeutic effects, this study examined the effects of hydro-alcoholic extract of Mentha pulegium leaves on the function of pituitary-testicular axis.
Materials and Methods: In this experimental study, 40 male rats of Wistar strain weighing about 190 220 g were divided into five groups of eight. The control group received nothing, the sham group received distilled water and ethanol, and the experimental groups received 400, 800, and 1600 mg/kg b.w. hydro-alcoholic extract of Mentha pulegium leaves intraperitoneally. The experiment period was 28 days.
Results: In this study, testosterone, follicle-stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH) levels showed a significant decrease compared to the control group. Furthermore, the number of spermatozoa and Leydig cells had declined in the experimental groups receiving the high dose of the extract. Histological examinations also revealed extensive degenerative changes in the germinal epithelium and spermatogenesis arrest in the experimental groups receiving the high dose of the extract.
Conclusion: Hydro-alcoholic extract of Mentha pulegium leaves in low dose had a significant decreasing effect on plasma total testosterone, FSH, and LH levels. The effects of this extract on histological changes of testis were dose-related.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menthapulegium; Testosterone; Gonadotropins; Rats