نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شیرخواران روش‌های دردناکی نظیر واکسیناسیون و خون‌گیری متحمل می‌شوند. مراقبت کانگورویی و شیردهی به‌خاطر ایجاد ارتباط و تعامل مثبت بین مادر و نوزاد و مزایای فیزیولوژیک، می‌تواند از روش‌های مطلوب باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 180 شیرخوار 2 تا 6 ماهه واجد شرایط واکسن ثلاث به‌طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. در گروه شیردهی، 2 دقیقه قبل تا یک دقیقه پس از تزریق واکسن، شیردهی انجام شد و در گروه کانگورویی، کودک در تماس مستقیم با پوست سینه و شکم مادر، از 10 دقیقه قبل تا یک دقیقه پس از تزریق واکسن قرار داده شد. شاخص‌های درد با استفاده از ابزار بررسی درد نوزاد- شیرخوار (NIPS) مدت گریه و زمان شروع گریه بررسی شد.
یافته‌ها: میانگین شدت درد در گروه شیردهی 55/1±5/3، گروه کانگورویی 37/1±38/4 و در گروه کنترل 96/0±43/5 بود (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Kangaroo Care and Breastfeeding on Immunization Injection Pain in Infants

نویسندگان [English]

 • Zahra Emami Moghaddam
 • Hamidreza Behnam Vashani
 • Zahra Younesi
 • Farzaneh Hasanzadeh

چکیده [English]

Background: Infants often undergo painful procedures such as vaccination and blood sampling. Kangaroo Mother Care (KMC) and breastfeeding methods may be desirable in order to create positive interaction between mother and child. The objective of this study was to assess and compare the analgesic effect of KMC and breastfeeding methods during immunization injections in infants.
Materials and Methods: In this randomized controlled trial, 180 infants undergoing DPT vaccination were divided randomly into three groups. Breastfeeding was performed from 2 minutes before, during, and one minute after the injection in breastfeeding group, while kangaroo mother care started 10 minutes before the injection and continued for one minute after the injection in KMC group. Symptoms associated with pain were evaluated using the Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), crying time, and latency to cry.
Results: The mean severity of pain was 3.5±1.53, 4.38±1.37, and 5.43±0.96 in breastfeeding, KMC, and control groups, respectively, and their difference was statistically significant (p < 0.001). The mean crying times for breastfeeding, KMC, and control groups were 34.62±14.40 s, 49.87±26.57 s, and 61.17±22.08 s, respectively, which were significantly different (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pain
 • infant
 • Kangaroo
 • Mother Care Method
 • Breast feeding
 • Vaccination
 • Injections