نویسندگان

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط، رؤیا پیروی مینایی

چکیده

زمینه و هدف: ضایعات نان که در دامداری ها به عنوان یک ماده غذایی مصرف می شود، در صورت داشتن کپک خطرات قابل توجهی برای انسان و حیوان به همراه دارد. از آن جایی که رابطین می توانند آگاهی های بهداشتی را با بیانی ساده به عموم مردم منتقل نمایند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان و تاثیر آموزش بر آن انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای تجربی، جامعه پژوهش شامل 39 رابط فعال مرکز بهداشتی- درمانی کارخانه قند آبکوه مشهد بود که به روش نمونه برداری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند و به طور تصادفی، تعداد 21 نفر در گروه مداخله و 18 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و آموزش با ارائه لوح فشرده آموزشی و به صورت گروهی انجام گردید. بعد از گذشت 2 ماه، اطلاعات مجدداً جمع آوری گردید. داده های قبل و بعد با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری تی زوجی و شاخص های میانگین و انحراف معیار ( 05/0  یافته ها: میانگین نمرات آگاهی رابطین در گروه مداخله پس از آموزش از 8/4±86/22 به 9/4±36/26 افزایش یافت و آزمون تی اختلاف معناداری بین میانگین آگاهی رابطین در مورد تفکیک نان کپک زده قبل و بعد از آموزش نشان داد (03/0=p). همچنین آزمون تی تفاوت معناداری بین میزان ودکارآمدی درک شده دو گروه نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده نشان داد (023/0=P).
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که آموزش بر آگاهی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Education on the Knowledge and Self-efficacy of Health Volunteers about the Necessity of Moldy Bread Separation from Other Bread Waste

نویسندگان [English]

  • Roya Peyravi Minayi
  • Mohammad Vahedian
  • Mehdi Jafarzadeh
  • Farkhondeh Amin Shokravi

چکیده [English]

Background and Purpose: Bread waste is consumed as a food in the livestock، and can cause considerable harm to human and animal beings if they are moldy. Since health volunteers can convey health knowledge to people in a simple and intelligible language، the present study was conducted to evaluate the knowledge of health volunteers about the necessity of moldy bread separation from other bread waste and the effect of education on their knowledge in the Abkooh Sugar Factory of Mashhad.

Methods and Materials: In this interventional experimental study، 39 active health volunteers at the health center of Abkooh Sugar Factory of Mashhad، Iran participated and were recruited by non-probability convenient sampling، and were randomly assigned into the experimental group (n=21) and control group (n=18). Relevant data were collected through questionnaire and training was performed by providing a CD (educational video) for the experimental group. After a two-month training period، data were collected again. Data of before and after training were analyzed in SPSS 16 using paired t-test and mean± SD (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education; Volunteers; Knowledge; Bread