نویسندگان

تهران، اقدسیه، سه راه اراج، مجتمع ولایت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشکده پرستاری، مهروز جوادی

چکیده

زمینه و هدف: از آن جا که کارکنان مراقبت های بهداشتی - درمانی همیشه در معرض آسیب های شغلی خصوصاً آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده هستند، مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر اجرای برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد در کارکنان درمانی بیمارستان بقیه ا... (عج) انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی در سال 1389 انجام شد که در آن، تعداد 115 نفر از هشت بخش همتراز انتخاب شدند و سپس 59 نفر در گروه آزمون و 56 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم شدند. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 59 سؤال در حوزه های مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان جمع آوری شد. بعد از دو ماه آموزش و اجرای اصول ایمنی در گروه آزمون، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی مستقل و تی زوجی با نرم افزار SPSS 15 در سطح معناداری 05/0

یافته ها: میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه آزمون قبل از مداخله به ترتیب 4/2±6، 2/6±1/52 و 3/10±5/80 و در گروه کنترل به ترتیب 3/2±9/5، 7±6/51 و 2/13±4/77 بود که تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0>P)؛ اما بعد از مداخله آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان در گروه آزمون به ترتیب 6/2±7/15، 7/2±1/58 و 6/4±87 و در گروه کنترل 8/1±2/6 ، 1/7±6/50 و 13±7/76 بود که تفاوت معناداری بین آن ها وجود داشت (001/0نتیجه گیری: اجرای برنامه مدیریت ایمنی موجب افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی و بهبود ایمنی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of safety management Program on Knowledge, Attitude and Practice (KAP) in Health Care Personnel

نویسندگان [English]

  • Mehdi Golafruz
  • Mehroz Javadi
  • Hadi Golafruz
  • Abbas Ebadi
  • Mohammadmehdi Salari

چکیده [English]

Background and Purpose: Health care personnel are always exposed to occupational injuries especially injuries due to sharp and cutting things. Therefore، the present study was designed and conducted to investigate the effect of safe management performance on knowledge، attitude and practice (KAP) levels of the health care personnel of Baqyatallah Hospital، Iran.

Method and Materials: This experimental study was carried out in 2010، and 115 nurses were selected from 8 parallel wards; two random groups were shaped: experimental (n=59) and control (n=56) groups. The data were collected by a researcher-made questionnaire including 59 questions on the personnel’s knowledge، attitude and practice. The KAP was assessed in both groups after a two-month training period. The obtained data were analyzed in SPSS 15 using chi-square، independent and paired t-test (P0.05). However، the KAP scores of the experimental group after training became 15.7±2.6، 58.1±2.7 and 87±4.6 respectively، with the corresponding control group scores of 6.2±1.8، 50.6±7.1 and 76.7±13 respectively; the difference after training was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Management; Standard Cautions; Cutting Things Injuries; Knowledge; Attitude; Practice