نویسندگان

مشهد، بلوار قره نی، خیابان شهید جواد اکبری، میلان یکم، پلاک 40

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات هورمونی، گر گرفتگی و بحران های حین یائسگی از عوامل موثر بر سلامت روان زنان یائسه بوده و می تواند فرد را مستعد افسردگی سازد. هورمون درمانی جایگزینی جهت درمان علایم یائسگی استفاده می شود ولی تاثیر آن بر افسردگی زنان یائسه مورد سوال است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر افسردگی زنان یائسه انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 40 زن یائسه مراجعه کننده به کلینیک های یائسگی و زنان شهر مشهد که سابقه هورمون درمانی و بیماری روانی در زمان حال و گذشته و کنتراندیکاسیون جهت هورمون درمانی نداشتند، انتخاب و بر حسب تمایل در دو گروه قرار گرفتند. پس ازارزیابی افسردگی اولیه، گروه هورمون درمانی 625 هزار میلی گرم استروژن کونژوگه و 2.5 میلی گرم مدروکسی پروژسترون استات روزانه و به مدت 6 هفته دریافت کرده و گروه کنترل هیچ هورمونی دریافت نمی کردند. جهت گردآوری داده ها از فرم انتخاب نمونه مشخصات دموگرافیک، آزمون افسردگی یک مقیاس سندرم پیش از قاعدگی، مقیاس حمایت اجتماعی کاسدی، عزت نفس آیزنگ، نگرش نسبت به هورمون درمانی و یائسگی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های مستقل تی مزدوج و آنالیز واریانس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره افسردگی ابتدای مطالعه در دو گروه هورمون درمانی و کنترل به ترتیب ?.? ± ??.?? و ?.? ± ??.?? و در انتهای مطالعه ?.? ± ??.?? و ?.? ± ??.?بود که مقایسه میانگین نمره افسردگی ابتدا و انتهای مطالعه در هر دو گروه اختلاف معنی دار داشت (?.??>P) اما مقایسه میانگین تفاوت نمره افسردگی ابتدا و انتهای مطالعه در دو گروه هورمون درمانی و کنترل اختلاف معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: مصرف و عدم مصرف هورمون درمانی جایگزینی اثری بر میزان افسردگی زنان یائسه ندارد. لذا پیشنهاد می گردد مطالعات درسطح وسیع تر، با روش های هورمونی متفاوت و طول مدت بیشتر مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY ON DEPRESSION IN MENOPAUSAL WOMEN

نویسندگان [English]

  • Z ABEDIAN
  • SR MAZLOOM
  • Z SHOJAEIAN
  • N MOKHBER

چکیده [English]

Background and purpose: Hormonal changes, hot flush and peri-menopausal crises affect women's mental; health and predisposes them to depression. Hormone replacement therapy is applied to treat menopausal symptoms but its effect on depression is in question. Therefore / this research is Conducted to determine the effect of hormone replacement therapy on menopausal depression.
Methods and Materials: In this quasi - experimental study 40 menopausal women from Mashad, with no history of hormone therapy psychiatric disorders and no Contraindication of hormone therapy, were selected and divided into 2 groups according to their own tendency. The experimental group received 0.625 mg conjugated estrogen and 2.5 mg medroxy progesterone acetate daily for six weeks; the control group received nothing. Sample selection checklists, demographic questionnaire, Beck's depression inventory, premenstrual syndrome test, Cassidy social support scale, Uzeng self- esteem, and attitudes toward menopause and hormone therapy were utilized for data collection. The obtained data were analyzed in SPSS using independent and paired t- tests, as well as two - way ANOVA.
Results: mean depression score at the outset for the control and experimental groups were 21.85±8.4 and 20.25±7.5 and at the end of the study 17.00±8.7 and 15.5±7.6 respectively; this implied a significant difference in each group. However, the difference between the two groups was not significant.
Conclusion: The results indicated no significant different in utilizing or not utilizing Hormone Replacement therapy on menopausal depression. Therefore, longitudinal and more extensive researches are recommended to Study the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HORMONE REPLACEMENT THERAPY
  • depression
  • Menopause