نویسنده

شیراز، بلوار زند، بیمارستان شهید فقیهی، آزمایشگاه ریه، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده

زمینه و هدف: با وجود تداخلات بین دیابت و دوره باروری و نیز قاعدگی در زنان مطالعاتی که افراد دیابتی و غیر دیابتی را در رابطه با این خصوصیات مقایسه نموده باشد. بسیار اندک است. در مطالعه حاضر مشخصات دوره های قاعدگی و دوران باروری در دو گروه افراد یائسه دیابتیک و غیر دیابتیک بررسی می شوند.
روش بررسی: در سال 1379 به روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق 9 گانه مراکز بهداشتی - درمانی شهری و از طریق مراجعه مستقیم به درب منازل، مطالعه ای به صورت گذشته نگر در جمعیت زنان بالای 40 سال که ساکن شهر بیرجند بوده و از آخرین قاعدگی آنها حداقل یک سال گذشته بود، انجام شد. تشخیص دیابت بر مبنای شرح حال و وجود دیابت آشکار بود. اطلاعات در پرسشنامه ثبت شد. از آزمون های تی و مجذور کای برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
یافته ها: از مجموع 807 پرسشنامه کامل شده متوسط سن افراد ?.?± ??.?? سال تعداد 98 نفر (12 درصد) دیابتی و 709 نفر (88 درصد) غیر دیابتی بودند متوسط سن یائسگی در کل جمعیت ?.?? ± ??.?? سال در زنان دیابتی ?.?? ± ??.? سال و در زنان غیر دیابتی 5.27±47 سال بود. شاخص توده بدنی در زنان دیابتی ?.? ± ??.? و در زنان غیر دیابتی ?.?? ± ??.?? کیلوگرم بر متر مربع بود که تفاوت بین آنها از نظر آماری معنی دار بود. سایر خصوصیات از جمله تعداد سقط، طول دوره قاعدگی ها ، مدت خونریزی در هر قاعدگی و تعداد باروری ها در دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که زنان دیابتی دارای سن یائسگی بالاتر از زنان غیر دیابتی بوده و این تفاوت بر اساس تفاوت های باروری و قاعدگی قابل توضیح نمی باشد و ممکن است به شاخص توده بدنی بالاتر در این گروه مربوط باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

REPRODUCTIVE LIFE SPAN STUDY IN MENOPAUSAL WOMEN WITH AND WITHOUT TYPE II DIABETES

نویسنده [English]

  • GH.R MORTAZAVI MOGHADAM

چکیده [English]

Background and purpose: Despite multiple interactions between diabetes melitus and reproductive function, little studies compare the natural history of menstrual cycles and reproductive functions in women with and without type II diabetes.
Methods and materials: To compare these characteristics, a retrospective, descriptive, epidemiological study was conducted on women with cessation of menstruation for at least one year at the end of reproductive years who were aged 40 years and over and was living in Birjand in 2002. The standard cluster sampling technique was used and a total 810 menopausal women were recruited from nine health care centers. Data were collected using an interviewing questionnaire. Overt Diabetes was determined by history taking. Statistical measures were t and chi-square test.
Results: Of the total 810 samples, the complete questionnaire was obtained from 807 subjects. Of the total at postmenopausal age subjects, 98 (12%) were classified as diabetic and 709 (88%) nondiabetic. The mean age in total population was 58.91±8.4, with mean age of 47.19±5.31 years at menopause. Mean age at menopause was 48.5±5.53 in diabetic and 47±5.27 in non-diabetic (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATURAL MENOPAUSE
  • Type II diabetes
  • MENSTRUATION
  • REPRODUCTIVE FUNCTIONS