نویسندگان

تربت حیدریه، دانشکده مامایی و پرستاری، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: درد زایمان یکی از زیباترین پدیده های خلقت است که باعث اضطراب در مادر می گردد و طبق بررسی های انجام شده یکی از علل عمده سزارین های الکتیو، ترس از زایمان می باشد. استفاده از روش های بی دردی مانند انتونوکس در زایشگاه ها متداول گشته است. لذا تحقیق حاضر برای پاسخگویی صحیح به بیماران درخصوص عوارض احتمالی و میزان کاهش درد در زمان استفاده از این روش انجام گرفته است.
روش بررسی: برای تعیین تاثیر انتونوکس بر درد زایمان تعداد 35 زن باردار 35-16 ساله (گراوید 7-1) با حاملگی تک قلو بدون عارضه در فاز فعال زایمانی (دیلاتاسیون 5 سانتی متر و یا بیشتر) به صورت در دسترس نمونه گیری شدند. سپس میانگین نمره درد (سه انقباض) به کمک مقیاس دیداری درد در دو نوبت قبل از شروع انتونوکس و بعد از استنشاق نیترواکساید تعیین گردد.
یافته ها: آپگار نوزاد دقیقه اول و پنجم به ترتیب ۰.۷± ۸.۳۲ و ۰.۷± ۹.۹۲ گزارش گردید و در هیچ یک از واحدهای مورد پژوهش آتونی رخ نداد. با مصرف اکسید نیترو میانگین نمره درد از ۰.۷± ۸.۴ به 1.01± 7.1 کاهش یافت. با توجه به کاهش درد به میزان حداقل ۱.۳، ۶۰ درصد بیماران از بی دردی خود اظهار رضایت ضعیف نمودند و تنها ۸.۴ درصد واحدهای مورد پژوهش رضایت کامل خود را اعلام نمودند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد باید کادر زمانی انتظارات واقع بینانه ای برای مادر فراهم نماید و بهتر است از واژه تسکین درد به جای بی دردی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF ENTONOX ON LABOR PAIN IN WOMEN REFERRING TO TORBAT HEIDARIYYEH MATERNITY HOSPITAL IN 1383 (2004)

نویسندگان [English]

  • K MIRZAKHANI
  • N JAHANI SHOORAB
  • M ,HASAN ZADEH

چکیده [English]

Background and purpose: Labor pain is considered as one of the most beautiful phenomenon, causing anxiety in mothers and in most cases a reason for elective cesarean section. Analgesics such as entonox are now common in pain relief and this study is intended to answer the patients on the possible complications and degree of pain relief using this procedure.
Methods and Materials: In order to determine the effect of entonox on labor pain, 35 pregnant women (16-35 years old age; gravid 1-7) were objectively selected from among women referring to 9th Dey Maternity Hospital in Torbat Heidariyyeh, Iran. In this cross-sectional descriptive study, mean pain score (3 contractions) was determined through a visual pain scale two times: once before entonox and once after nitroxide inhalation.
Results: 1st and 5th minute APGAR were reported to be 8.32±0.7 and 9.92±0.7 respectively. Noatony was observed in the subjects. Pain score dropped to 7.1±1.01 upon nitroxide inhalation. 60% of the patients expressed low satisfaction and only 8.4% expressed perfect satisfaction of the entonox method.
Conclusion: It seems that the treatment staff is to provide realistic expectations for mothers and the expression of pain relief is preferred to analgesia in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ENTONOX
  • LABOR PAIN
  • PAIN RELIEF