نویسندگان

تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، پلاک 46، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مصرف چای در رشد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت.
روش بررسی: در یک آزمایش کنترل شده تعداد 10 موش انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند و به مدت 38 روز تحت مطالعه قرار گرفتند. ابتدا در طول 30 روز، هر دو گروه تحت رژیم یکسانی بودند. سپس در مدت 8 روز دوره مداخله چای جایگزین آب مصرفی موش های گروه تجربی شد. میزان غذای مصرفی میزان رشد و نسبت کفایت غذایی (FER) هر موش محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های تی مزدوج و تی مستقل انجام شد.
یافته ها: میانگین نسبت کفایت غذایی در موش های گروه تجربی در طول 9 روز قبل از مداخله ۰.۰۲۲ ± ۰.۲۶۲ بود که این مقدار پس از دوره مداخله به ۰.۰۴۷± ۰.۱۷۶کاهش یافته و اختلاف مشاهده شده (۰.۰۲۵>P) معنی دار است. میانگین نسبت کفایت غذا در موش های گروه کنترل در طول 9 روز قبل از مداخله ۰.۰۶۸± ۰.۲۳۸ بود که این مقدار پس از دوره مداخله به ۰.۰۳۶±۰.۱۸۴کاهش یافته و این اختلاف معنی دار نمی باشد. بنابراین کاهش وزن در گروه تجربی که چای مصرف می کردند، مشاهده شد. اختلاف افزایش وزن در دو دوره 9 روز قبل از مداخله و بعد از مداخله در موش های گروه تجربی (۰.۰۱>P) بیش از گروه کنترل (۰.۰۲>P) می باشد که این امر بیانگر کاهش وزن در گروه تجربی می باشد.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق خاصیت ضد تغذیه ای پلی فنل های چای را در ارتباط با رشد موش های آزمایشگاهی نشان می دهد که احتمالا ناشی از کاهش قابلیت هضم و عدم قابلیت جذب مواد غذایی به دلیل عدم دسترسی ماده مغذی برای جذب و یا مهار یک آنزیم اختصاصی در متابولیسم مواد مغذی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF BLACK TEA POLYPHENOLS ON THE GROWTH OF RATS OVER A SHORT PERIOD

نویسندگان [English]

  • MR MAHMOUDI
  • AR ABADI

چکیده [English]

Background and purpose: This research is conducted to study the effect of black tea polyphenols on the growth of rats over a short period.
Methods and materials: In a controlled experiment, 10 rats, divided in to two groups, were studied for 38 days. In the first 30 days, they had the same diet but in the 8 last days of intervention, experimental rats consumed tea for water. Consumed food, growth rate and FER were measured for each rat. The obtained data, in SPSS, were analyzed using independent and paired t- test.
Results: Mean FER in experimental rats 9 days before intervention was 0.262±0.022, which reduced to 0.176±0.047 after intervention and the difference was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • POLYPHENOLS
  • CATECHINS
  • FOOD EFFICIENCY RATIO (FER)
  • DIGESTIBILITY
  • Tea