نویسنده

مشهد، خیابان شهید چمران، گلستان شرقی، بیمارستان آریا، بخش رادیولوژی، گروه رادیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه CT اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی CT اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی آینده نگر است که در بیمارستان های 17 شهریور و موسی بن جعفر مشهد انجام شد. در این مطالعه، 50 بیماری با تشخیص اولیه ضایعات فضاگیر مغزی تحت CT اسکن قرار گرفته و تفسیر کلیشه های آنان توسط یک رادیولوژیست واحد صورت گرفته است. سپس نتایج حاصل با نتایج پاتولوژی که بعد از جراحی بیماران بدست آمده بود مقایسه گردید.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 18.8±41.3 سال و بیشترین شیوع سنی بین دهه 7 و 5 و 4 و کمترین آن در دهه 8 و 1 می باشد. شیوع نوع تومور در نتایج بیوپسی در این تحقیق به این شکل می باشد: گیلوبلاستوم مولتی فورم (30 درصد) مننژیوم (18 درصد) آستروسایتوم (12 درصد) متاستاز و آدنوم هیپوفیز هر کدام (6 درصد) بدست آمد. نتایج آزمون مجذور کای نشان داد که بین جنس و نوع تومور ارتباط معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که CT اسکن در تشخیص ضایعات فضاگیر مغزی ارزش تشخیص بالایی دارد و در 68 درصد موارد تطابق تشخیصی آن با نتایج پاتولوژی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DIAGNOSTIC VALUE OF CT-SCAN IN DIAGNOSING BRAIN TUMORS

نویسنده [English]

  • S NAGHIBI

چکیده [English]

Background and purpose: Brain tumors represent 10% of primary neoplasms of the central nervous systems. Great achievements have been made today using CT-Scan in diagnosis such tumors.
Methods and materials: This analytical prospective research was conducted in two hospitals in Mashad on 50 patients with primary diagnosis of brain tumors. All Ct- scans were interpreted by the same radiologist. The interpretations were compared with postoperative pathological results.
Results: Mean age of the subjects was 41.03±18.8 years, ranging from 6 to 71. Tumors were most common in the 4th, 5th and 7th decade and least common in the first and second decades of life.
Tumor prevalence in biopsy results were GBM (30%), meningioma (18%), asterocytoma (12%), metastasis and hypophyse adenoma (each 6%). Chi-square analysis revealed no significant relationship between the type of tumors and sufferer's sex.
Conclusion: The Findings indicated that CT- Scan is of high diagnostic value in diagnosing large tumors and that they are consistent with Pathological results in 68% of the cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DIAGNOSTIC VALUE
  • LARGE TUMORS
  • CT SCAN
  • BRAIN TUMORS