نویسندگان

قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثرات طلا بعنوان یک فلز گران قیمت و غیر قابل جذب در اسپرماتوژنز انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. 36 موش صحرایی نر به سه گروه تقسیم شدند. پس از بیهوشی حیوانات، در پشت گردن یک گروه قطعه ای طلا به ابعاد 1× 2 سانتی متر و در پشت گردن گروه دوم قطعه ای پلاستیک غیر قابل جذب به همان ابعاد قرار داده شد؛ در گروه سوم بدون قرار دادن هیچ فلز یا عنصری محل برش، بخیه شد. پس از ماه های اول تا سوم حیوانات بیهوش شدند و از بیضه های آنها مقطع گیری شده با رنگ آمیزی H&E نمونه ها رنگ آمیزی شدند و نرم افزار Image too1 2 به بررسی ساختمان توبول های اسپرم ساز پرداخته شد.
یافته ها: تغییر قابل توجهی در ساختمان توبول های اسپرم ساز در سه گروه دیده نشد و بافت بینابینی نیز تغییرات قابل توجهی نداشت.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که طلا اثری بر روی اسپرماتوژنز ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF GOLD ON THE SPERMATOGENESIS IN RAT

نویسندگان [English]

  • MR KHAN MOHAMMADI
  • M SAMAVI
  • GH.R HASANZADEH
  • B RAJABLOO

چکیده [English]

Background and Purpose: Determination of the effect of an expensive and non-absorbable element named as gold on spermatogenesis can justify the reason for its being religiously unlawful for men.
Materials and Methods: 36 male Rats were divided into three groups. After the animals were made anesthetized, at the back of neck of group I, a piece of gold measuring 2x1 cm and similarly non-absorbable plastic was attached to the back of neck of second group. Neither a metal nor anything was placed on the third group. Place of cut was sutured. After first and third months, animals were made anesthetised and specimens were taken from testis and were stained with H&E staining and were examined for the structure of seminiferous tubules with the help of image tool-2 software.
Results: There was no significant change in the somniferous tubules or interstitial tissue of all three groups were found.
Conclusion: Probably gold in not unlawful for its organic effect but might be prohibited as an ornamenful object for men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GOLD
  • SPERMATOGENESIS
  • INTERSTITIAL TISSUE
  • TESTES