نویسنده

همدان، خیابان منیرزاده عشقی، ،بخش چشم پزشکی، بیمارستان امام خمینی (ره)، گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

زمینه و هدف: میتومایسین سی بعنوان یک درمان کمکی در بیماری های مختلف چشمی به کار می رود. این مطالعه با هدف مقایسه نتایج عمل D.C.R اکسترنال با مصرف میتومایسین سی و بدون آن در حین عمل انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر بصورت بالینی، تصادفی و با گروه شاهد انجام گرفت. تعداد 66 چشم که انسداد اکتسابی مجرای نازولاکریمال داشتند. بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به شکل معمول تحت عمل D.C.R اکسترنال قرار گرفتند و گروه دوم با مصرف میتومایسین سی مورد عمل قرار گرفتند. نحوه عمل هر دو گروه یکسان بود ولی در گروه دوم پنبه ای آغشته به میتومایسین سی 0.2 mg/mlبه مدت 20 دقیقه در محل استئوتومی گذاشته شد. شکایات و نشانه های بیماران در پیگیری 7 ماهه بعد از عمل بررسی و مقایسه گردید.
یافته ها: بیماران گروه بدون میتومایسین 75.8 درصد اشک ریزش نداشتند. در گروه با میتومایسین، این تعداد 94 درصد بود. در گروه بدون میتومایسین در تست شستشوی مجرای اشکی 72.2 درصد و در گروه میتومایسین 94 درصد مجرای اشکی باز بود. 69.7 درصد گروه غیر میتومایسین ضخامت لایه اشکی نرمال داشتند که در گروه میتومایسین 91 درصد بود.
نتیجه گیری: مصرف میتومایسین سی حین عمل می تواند باعث کاهش تشکیل بافت فیبروز در محل استئوتومی و کمک به بازماندن آن نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF EXTERNAL DCR SURGERY WITH AND WITHOUT INTRAOPERATIVE MITOMYCIN-C APPLICATION

نویسنده [English]

  • M SAMAVATI

چکیده [English]

Background and Purpose: This study is intended to evaluate the results of intraoperative Mitomycin- C application in external D.C.R surgery compared with same results without Mitomycin-C application.
Methods and Materials: In this prospective randomized controlled study, a total of 66 eyes diagnosed with acquired Nasolacrimal duct obstruction were randomly divided into a simple external D.C.R group and a Mitomycin-C group in which Mitomycin-C was used during surgery. The surgical procedures in both groups were exactly the same, except that in Mitomycin-C group, a piece of cotton soaked with 0.2 mg/ml Mitomycin-C was applied to osteotomy site for 20 minutes. The symptoms and signs of the two groups in a 7-month follow-up were evaluated.
Results: In the simple D.C.R group, 75.8% of the patients remained Epiphora free after 7 months of follow-up; while in the Mitomycin-C group, 94% of patients were reported to be Epiphora-free. There was a significant difference between the two groups: the potency rate in simple group in 72.7% compared with 94% in the Mitomycin-C group. In the simple group, 69.7% having a normal tear Meniscus level compared with 91% in Mitomycin-C group. There were no severe complications except for one patient with delayed epistaxies and two patients with delayed wound healing in Mitomycin-C group.
Conclusion: Intraoperative Mitomycin-C application is effective in increasing the success rate of D.C.R surgery and no significant complication results from its use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION
  • surgery
  • MITOMYCIN
  • C
  • OCR