نویسندگان

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه تربیت بدنی، دکتر مهدی مقرنسی

چکیده

زمینه و هدف: زنان معتاد در مقایسه با دیگر زنان، مسائل و مشکلات روانی بیشتری دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش های پیشگیرانه کم هزینه و سهل الوصول مانند تمرینات ایروبیک می تواند باعث ارتقاء سلامت روانی زنان معتاد شده و از ابتلای آن ها به اختلالات روانی جلوگیری کند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد زندان مرکزی زاهدان انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی بوده و جامعه تحقیق را زنان معتاد زندان مرکزی زاهدان در سال 1387 تشکیل می دادند. از بین آن ها تعداد 30 نفر به طور تصادفی ساده به دو گروه مساوی (15 نفر گروه کنترل، 15 نفر گروه تجربی) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی گلدبرگ (28 GHQ) و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با مدت زمان 45 دقیقه در برنامه تمرینی ایروبیک شرکت کردند. برای بررسی تاثیر برنامه تمرینی ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد، گروه های کنترل و تجربی قبل و بعد از 8 هفته تمرین ایروبیک به پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تی مستقل و همبسته با نرم افزار SPSS.15 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که پس از 8 هفته برنامه تمرینی ایروبیک میزان علائم جسمانی (از 37/6±20/12 به 83/2±53/4)، اضطراب (از 50/4±47/14به 13/2±33/4)، افسردگی (از 78/6±67/11 به 25/3±60/3) و سلامت روانی (از 50/15±20/48 به 71/6±87/18) آزمودنی های گروه تجربی به طور معناداری (05/0≥p) بهبود یافته است. اما در کارکرد اجتماعی (از 34/4±33/10 به 80/3±07/7) آزمودنی ها تغییر معناداری (05/0≤p) مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که تمرینات ایروبیک نقش مؤثری در بهبود سلامت روانی زنان معتاد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training on the Mental Health of Addict Women

نویسندگان [English]

  • Mohsen Koushan
  • Fereshteh Golestaneh
  • Mohammad Seyedahmadi
  • Mehdi Mogharnasi
  • Fahimeh Keavanlou

چکیده [English]

Background and Purpose: Addict women face more mental problems than healthy women، and the issue is less attended. Applying inexpensive، easily accessible preventive measures like aerobic training can improve their mental health. The present study was to investigate the effect of aerobic training on the mental health of addict women in the central prison of Zahedan، Iran.

Methods and Materials: This experimental study involved the addict women in the central prison of Zahedan، Iran in 2008. Thirty addict women were randomly selected and assigned into two equal groups (15 controls and 15 experimental). The Goldberg General Health Questionnaire (GHQ 28) and Demographic Characteristics Questionnaire were used for Data collection. The experimental group was trained for 8 weeks، three weekly sessions of 45 minutes. Both groups completed the questionnaires before and after the 8-week training for the evaluation of their mental health status. The data were analyzed in SPSS 15 using descriptive statistics (frequency، mean and standard deviation) as well as the dependent and independent t-test.
Results: Results showed that after eight weeks of aerobic training program، symptoms significantly improved: physical symptoms (from 12.20±6.37 to 4/±53±2/83)، anxiety (from 14.47±4.50 to 4.33±2.13)، depression (from 11.67±6.78 to 3.60±3.25) and mental health (from 48.20±15.50 to 18.87±6.71) (p≤0.05). However، the social functioning of the participants did not significantly change (from 10.33±4.43 to 7.70±3.80).

Conclusion: The results indicated aerobic training had an effective role in improving the mental health of addict women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training; Mental Health; Addict Women; Depression