نویسندگان

قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، سیامک محبی

چکیده

زمینه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگیزاننده برای بهبود عملکرد تحصیلی می باشد اما میزان زیاد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به یادسپاری و یادآوری و در نهایت اُفت تحصیلی می شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصیلی به عنوان یک مشکل آموزشی همچنان سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر گناباد در سال 1387 انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش کارآزمایی عرصه ای تصادفی شاهددار، کلیه دانش آموزان مضطرب مقطع پیش دانشگاهی شهر گناباد به این طرح دعوت شدند و در مجموع 89 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمون (44 نفر) و کنترل(45 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سه قسمتی مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب تحصیلی و پرسشنامه قاطعیت راتوس بود که روایی و پایایی(83/0) آن محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. مداخله طراحی شده برای گروه آزمون شامل برگزاری 5 جلسه آموزش قاطعیت بر اساس مدل پرسید و برگزاری یک جلسه انجمن اولیاء و مربیان جهت تقویت و حمایت این گروه از برنامه مداخلاتی بود. هشت هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 با استفاده از آزمون های تی مستقل و زوج، مجذور کای و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان اضطراب تحصیلی و قاطعیت در گروه هدف در حد متوسط رو به بالا بوده (به ترتیب 14/18 و 108) و ارتباط معکوس و معناداری بین این دو فاکتور دیده شد (001/0>P و 69/0- =r). همچنین اضطراب تحصیلی گروه آزمون بعد از مداخله کاهش معناداری نشان داد به طوری که از 87/18 به12/8 نمره نزول داشت (001/0>P). از سویی نیز در همین گروه میزان قاطعیت افزایش معناداری پیدا کرده بود، به طوری که نمره قاطعیت از 107 به 159 ارتقاء پیدا کرده بود (001/0>P). اما بین میزان اضطراب تحصیلی و قاطعیت گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که آموزش قاطعیت در کاهش اضطراب تحصیلی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Assertiveness Training on Students’ Academic Anxiety

نویسندگان [English]

  • Siyamak Mohebi
  • Yaser Tabaraie
  • Gholamreza Sharifirad
  • Mohammad Matlabi
  • Marziyeh Shahsiah

چکیده [English]

Background and Purpose: Lower levels of academic anxiety can motivate the educational improvement but higher degrees can be a disturbance in concentration، attention، storage، recall and educational failure. Since it affects millions of students worldwide، the present study aimed to determine the effect of assertiveness training on reducing anxiety level in the pre-university students in Gonabad، Iran in 2008.
Methods and Materials: In this randomized clinical trail، all pre-university students of Gonabad، Iran were invited to the study; and finally 89 students were randomly assigned into experimental and control groups. Data collection instruments included a 3-part questionnaire for recording demographic، academic anxiety and assertiveness (Rathus questionnaire with a validity of 0.83). The intervention for the experimental group was a 5-session course of assertiveness training based on PRECEDE model and one session for parents and teachers to help support the intervention program. Post-test was given top both groups 8 weeks after the last training session. The obtained data were analyzed in SPSS 16 using paired and independent t-test، chi-square and correlation coefficient.

Results: The results showed that anxiety levels and assertiveness in the target group were moderate to high (18.14 and 108 respectively); a negative but significant relationship was found between these two factors (r =-0.69، p < 0.001). Also، the anxiety levels of the study decreased significantly، so that their anxiety score lowered from 18.87 to 8.12 (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Anxiety; Assertiveness Training; Students; PRECEDE Model