نویسنده

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: بدون شک امروزه موفقیت کشورها در امر توسعه اجتماعی و اقتصادی مرهون برنامه های نوسازی دانشگاه ها است و نیل به این موفقیت، حاصل توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص است. دانشجویان به عنوان یکی از مهم ترین اجزا نظام آموزشی عالی کشور، عنصری اصلی و موثر در کسب این موفقیت تلقی می شوند و بروز هر گونه عاملی که بهداشت روانی آنان را در محیط دانشگاه به مخاطره اندازد، می تواند این ذخایر را بی محتوا و روند توسعه جامعه را با دشواری روبرو سازد. بنابراین، بررسی وضعیت بهداشت روانی و عوامل مرتبط با آن در این گروه، نقش به سزایی در نیل به اهداف مذکور دارد. لذا پژوهش حاضر در راستای آگاهی از سطح بهداشت روانی دانشجویان انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل دانشجویان روزانه و شبانه ورودی قبل از سال 1382 می باشد. نمونه مطالعه شامل 320 نفر از دانشجویان بود که به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ تعیین اعتبار گردید. ضمنا در این مطالعه از آزمون های تی، آنالیز واریانس یک طرفه، سامرزدی گام به گام و ضریب بتا استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد 33.8 درصد دانشجویان از سطح بالای بهداشت روانی، 47.2 درصد از سطح متوسط و 19.1 درصد از سطح پایین بهداشت روانی برخوردار بودند. همچنین در این مطالعه میزان رضایت از دانشگاه و استاد، فعالیت در تشکل ها و کانون های فرهنگی و علمی و جنسیت با سطح بهداشت روانی آنان رابطه معنی داری داشت (P=0.001).
نتیجه گیری: تقویت زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی و یا حتی تقویت کار دانشجویی به منظور نوعی مشارکت سازمانی، بهبود و روش انجام امور و اصلاح ضعف های سازمانی در هر گونه خدمات رسانی به دانشجویان، توسعه مراکز مشاوره و روان درمانی به ویژه در خوابگاه ها جهت حفظ و تقویت سطح بهداشت روانی ایشان پیشنهاد آنی و مستمر تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE UNIVERSITY STUDENTS\' MENTAL HEALTH AT TEACHER TRAINING UNIVERSITY OF SABZEVAR IN 2003

نویسنده [English]

  • J TAYEBI

چکیده [English]

Background & Purpose: Undoubtedly, nowadays the success of countries in social and economic development depends on their university developing plans; yet achieving this goal is not accessible unless they can bring up experts. University students as one of the most important constituents of the higher education system of each country are the foundation for achieving this goal; therefore, any factor that threatens their mental health can cause great loss to the development process of the society and makes the students have a superficial knowledge. So studying the student's mental health and its related factors plays an important role in achieving the mentioned goals. This research has been performed to recognize the student's mental health level so that the positive factors are enforced and the negative ones eliminated.
Methods and Materials: This research is an analytic-descriptive one. Statistical population includes 2158 students entered the university before 1382(2004). The samples are 320 students selected at random. To determine the validity and reliability, 30 students completed the questionnaire as a pretest. After Alpha coefficient got an acceptable mark, data were analyzed by the use of independent T-Tests, one-way variance analysis multivariate regression analysis, samer's D and beta coefficient.
Results: The research results indicated that %33.8 of the students had a high mental health level, %47.2 medium and 19.1% a low one. In addition there was a significant relationship between such parameters as satisfaction rate from the university and instructors, membership in scientific and cultural associations and gender in one hand and the student's mental health on the other.
Conclusion: Since there's a significant relationship between the students' mental health level and their satisfaction from the university, professors and participating in scientific and cultural associations, enforcing the participation of the students in scientific, political and cultural affairs, increasing the students' part time jobs rate, as well as developing psychotherapy and counseling centers, especially at dorms for improving the student's mental health level are proposed as the best instant and continuous remedies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • UNIVERSITY STUDENT
  • Satisfaction