نویسنده

قزوین، بلوار باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: برخی تحقیقات نشان داده اند که انجام تمرینات ورزشی منظم به واسطه کاهش علایم تنفسی آسم و کاهش احساس تنگی نفس توسط مکانیسم هایی نظیر تقویت عضلات تنفسی، کاهش بستری شدن در بیمارستان، کاهش مصرف برونکودیلاتورها و بالاخره بهبود عملکرد ریه ها می تواند سهم بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران آسمی داشته باشد. لذا به منظور تعیین تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم، این پژوهش انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای شبه تجربی به طرح یک گروهی و آزمون قبل و بعد می باشد. نمونه مطالعه شامل 21 فرد بزرگسال مبتلا به آسم خفیف تا متوسط مراجعه کننده به کلینیک تخصصی الزهرا اصفهان بود که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و تست اسپیرومتری جمع آوری گردید. سپس نمونه ها به مدت چهار هفته، هر هفته سه مرتبه و هر جلسه 45 دقیقه تحت نظارت مستقیم پژوهشگر اقدام به انجام برنامه مدون تمرینات ورزشی در سه مرحله (گرم کردن، انجام تمرین و سرد کردن) نمودند. قبل و بعد از 4 هفته، پرسشنامه تکمیل و تست اسپیرومتری انجام شد و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون های آماری ویلکاکسون و مقایسه زوج ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: افزایش معنی داری در میانگین امتیاز کیفیت زندگی در بعد وضعیت تنفسی (P=0.0001)، عملکرد خلقی (P=0.0001)، فعالیت جسمانی (P=0.0001)، عملکرد اجتماعی (P=0.0001) و بعد درک کلی از سلامتی مبتلایان آسم (P=0.0001) بعد از مداخله مشاهده شد. همچنین میانگین امتیاز پارامتر اسپیرومتری PEF افزایش معنی داری (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF PHYSICAL EXRECISE ON THE PULMONARY FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN ASTHMATIC PATIENTS

نویسنده [English]

  • L YEKEH FALLAH

چکیده [English]

Background and purpose: Many researches have indicated that physical exercise can improve the pulmonary function and play a paramount role in enhancing the quality of life in asthmatic patients by reducing the symptoms of asthma and shortness of breath through mechanisms such as strengthened respiratory muscles, decreased hospitalization and decreased consumption of bronchodilators. Therefore, this study was conducted to determine the effect of physical exercises on the pulmonary function and quality of life in asthmatic patients.
Methods and Materials: In this single-group, pre test–posttest quasi-experimental study, 21 asthmatic adults referring to Alzahra Clinic in Isfahan, Iran were selected by purposive sampling. Standard Quality of life questionnaire and spirometry test were used for data collection. The physical exercise program was given for four weeks three times a week, each session lasting 45 minutes under direct supervision of the researcher in three phases: waming up, exercises and cooling down. Before and after the four-week period, the questionnaire was completed and spirometry was conducted. Paired t-test and Wilcoxon test were used in SPSS for data analysis.
Results: A significant increase was observed in the mean score of quality of life in respiratory condition (P=0.0001), mood function (p=0.0001), physical performance (p=0.0001), social performance (p=0.0001) and general perception of health in asthmatic patients (p=0.0001) after the physical exercise program was completed. Also, PEF mean was increased after treatment (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • PHYSICAL EXERCISES
  • PULMONARY FUNCTION
  • Quality of life