نویسندگان

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان امام رضا (ع)

چکیده

زمینه و هدف: در ممالک توسعه یافته و درحال توسعه میزان بروز اسهال 2 تا 12 مورد در هر فرد در سال می باشد. به علاوه بیماری های اسهالی عامل 12600 مرگ در روز درکودکان آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین می باشد و 80 درصد مرگ های ناشی از اسهال، درکودکان زیر 2سال اتفاق می افتد. لذا با هدف شناخت عوامل موثر دربروز بیماری های اسهالی این مطالعه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 222 کودک مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و دکتر شیخ در تابستان 1383 در مشهد انجام گرفت.
یافته ها: ارتباط معنی داری بین جنس و اسهال وجود نداشت (56.5 درصد پسر و 40.5 درصد دختر). ارتباط معنی داری بین وزن زیر صدک سوم و تحصیلات مادر و بروز اسهال وجود داشت (P=0.001). ارتباط معنی داری بین سن و نوع اسهال (التهابی و غیرالتهابی) وجود داشت (P=0.001).
نتیجه گیری: استفاده از شیشه، وزن پایین و تحصیلات پایین مادر از شایعترین عوامل مستعد کننده در بروز بیماری های اسهالی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE ACUTE DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED IN EMAM REZA AND DR SHAIKH HOSPITALS IN MASHHAD IN SUMMER 1383 (2004)

نویسندگان [English]

  • S POURAHMADI
  • M JAFARZADEH

چکیده [English]

Background and purpose: Diarrhea diseases are major causes of morbidity, with attack rates ranging from 2 to 12 cases illnesses per person per year in both developed and developing countries. In addition, diarrhea illnesses account for an estimated 12, 600 deaths each day in children in Asia, Africa and Latin America. This study is therefore intended to study factors affecting, diarrhea diseases in children.
Methods and Materials: Age, sex, kind of feeding, weight, kind of acute diarrhea and knowledge of patients' mothers in 222 Children with an admission diagnosis of diarrhea admitted to Emam Reza and Dr Shaikh Hospitals in Mashad were studied in 2004 summer.
Results: There was no correlation between diarrhea and sex (56.5% boys and 40.5% girls). There were a good correlation between bottle feeding, weight under 3rd percentile (P=0.001), knowledge of patients` mothers and diarrhea (p=0.001). There was a good correlation between age and kind of diarrhea (inflammatory and non-inflammatory) too.
Conclusion: Bottle feeding, underweight and low knowledge of patients` mothers are the most common predisposing factors in diarrheal diseases of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACUTE DIARRHEA
  • Children
  • Nutrition
  • Growth
  • Education