نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات خون و انکولوژی و پیوند مغز استخوان

چکیده

زمینه و هدف: ویتامین D، یک ماده آنتی پرولیفراتیو علیه سلول های سرطانی است و تمایز سلولی را تنظیم می کند. این ماده از طریق گیرنده ویتامین VDR (D) عمل می کند. ژن VDR دارای پلی مورفیسم کدون آغازین (SCP) است که توسط آنزیم محدود کننده FokI شناسایی می شود. بعضی از مطالعات به ارتباط بین SCP و بیضی از بیماری ها اشاره کرده اند و نشان داده اند که این پلی مورفیسم عملکرد VDR را تغییر می دهد. هدف از این مطالعه شناسایی ارتباط بین پلی مورفیسم Fok در VDR و بروز سرطان تیروئید در جمعیت ایرانی است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر روی 58 مورد سرطان پاپیلری، 13 مورد سرطان فولیکولار و 82 شاهد انجام گرفت و با استفاده از روش PCR-RFLP، پلی مورفیسم ژن گیرنده ویتامین D در محل کدون آغازین توسط آنزیم محدود کننده FOKI تشخیص داده شد. برای سنجش رابطه بین پلی مورفیسم FOKI و سرطان تیرویید نسبت شانس و حدود اطمینان 95 درصد محاسبه شد.
یافته ها: نسبت شانس تاثیر پلی مورفیسم FOKI بر سرطان تیرویید (CI:0.12-1.29 95درصد) محاسبه شد که بیانگر عدم ارتباط بین این پلی مورفیسم و سرطان تیرویید بود.
نتیجه گیری: در این بررسی رابطه ای بین پلی مورفیسم FOKI و سرطان تیرویید یافت نشد؛ اما عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی دیگر می توانند در ایجاد سرطان تیرویید موثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D RECEPTOR GENE POLYMORPHISM (FOK I) AND THYROID CANCER

نویسندگان [English]

 • H PAK
 • F ALBORZI
 • A LASHKARI
 • SH BARZEGAR
 • SH GHAFARI
 • M SAEIDI
 • V HAGHPANAH
 • P RAHIMPOUR
 • P SHOUSHTARIZADEH
 • R HESHMAT

چکیده [English]

Background and purpose: Vitamin D is an antiproliferative agent against cancer cells and regulates cell differentiation. It acts via Vitamin D Receptor (VDR). The VDR gene contains a Start Colon Polymorphism (SCP) that can be detected with the restriction enzyme Fok I. Previous studies report an association of SCP and some diseases and some suggest that this polymorphism alters VDR function. As no studies so far have reported the association between Fok I genotype in Thyroid cancer, this study is intended to determine the association of Fok I polymorphism of VDR with thyroid cancer risks in Iranian population.
Methods and Materials: 58 patients with papillary carcinoma, 13 patients with follicular carcinoma and 82 controls participated in a case-control study. A PCR-RFLP method used to determine VDR gene polymorphism in start codon characterized by the restriction enzyme Fok I. 95% confidence intervals and odds ratio were calculated for testing the relationship between Fok I polymorphism and thyroid cancer.
Results: The odds ratio for the Fok I polymorphism on thyroid cancer was 0.39 (95% CI, 0.12-1.27), witch signifies no relationship between this polymorphism and the ris of thyroid cancer.
Conclusion: As no relationship was found between this polymorphism and thyroid cancer, other genetic or environmental factors may be considered in thyroid cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • VDR
 • GENE POLYMORPHISM
 • FOK I
 • THYROID CANCER