نویسندگان

ساری، خیابان رازی، بیمارستان امام خمینی، بخش پاتولوژی

چکیده

زمینه و هدف: FSH (هورمون محرک فولیکولی) هورمون گلیکوپپتیدی مترشحه از هیپوفیز قدامی است که با عملکرد تخمدان در ارتباط می باشد. به دلیل ترشح دوره ای این هورمون در طول یک شبانه روز و در طول یک سیکل ماهیانه، جهت اندازه گیری آن از نمونه های متوالی سرم استفاده می شود. در این مطالعه با توجه به اثر کلیه در دفع تدریجی این هورمون، از نمونه ادرار صبحگاهی و اتفاقی به جای نمونه های متوالی سرم در افراد یائسه و غیر یائسه استفاده شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 50 خانم 60- 35 ساله که از قرص های ضد بارداری خوراکی استفاده نکرده و دارای عملکرد کلیوی نرمال داشتند و جهت عمل جراحی هیسترکتومی (برداشتن رحم) به دلیل بیماری های خوش خیم به بیمارستان امام خمینی ساری مراجعه نموده بودند، نمونه مورد مطالعه را تشکیل می دادند. روز قبل از جراحی بدون آگاهی (blind) از وضعیت یائسه بودن یا نبودن آن ها، تحت خونگیری مکرر قرار گرفته و همزمان نمونه ادرار به صورت اتفاقی و فردا صبح یک نمونه ادرار صبحگاهی گرفته شد. میزان FSH به روش رادیوایمونواسی (RIA) در هر کدام از نمونه ها اندازه گیری شده و ارتباط بین FSH سرم (استاندارد طلایی) با هر کدام ازنمونه های ادراری و در خانم های یائسه و غیر یائسه به طور جداگانه به دست آمد. سپس حساسیت و ویژگی تست بررسی شد.
یافته ها: از 47 بیمار پذیرفته شده در طرح، 37 نفر غیر یائسه با FSH کمتر از 20mIu/ml و 10 نفر یائسه با FSH بیش از 40mIu/ml بودند. 3 نفر از بیماران به دلیل تعریف نشده بودن میزانFSH از مطالعه حذف گردیدند. سپس همبستگی بین سطح FSH سرم در افراد گروه اول با ادرار اتفاقی و ادرار صبحگاهی به ترتیب 31 درصد و 84 درصد و در گروه دوم 68 درصد و 77 درصد به دست آمد. حساسیت و ویژگی تست در مورد ادرار اتفاقی 100 درصد و 97 درصد و در مورد ادرار صبحگاهی 100 درصد و 100 درصد محاسبه شد.
نتیجه گیری: طبق نتیجه به دست آمده در این مقاله، رابطه بالایی بین FSH سرم با ادرار صبحگاهی در افراد یائسه و غیر یائسه و همچنین با ادرار اتفاقی در گروه افراد یائسه وجود دارد. همچنین با توجه به حساسیت و ویژگی بسیار خوبی که اندازه گیری FSH در یک نمونه ادرار صبحگاهی در مقایسه با سرم دارد، می توان یک نمونه ادراری خصوصاٌ صبحگاهی را در موارد فیزیولوژیک یا پاتولوژیک و در هر سطحی از FSH جایگزین چند نمونه متوالی سرم نمود. این روش بسیار بی خطرتر، آسان تر و مقرون به صرفه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ASSESSMENT THE DIAGNOSTIC VALIDITY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN URINARY FSH AND SERUM FSH IN MENOPAUSIC AND NON-MENOPAUSIC WOMEN

نویسندگان [English]

  • F NAGHSHVAR
  • S PEYVANDI
  • AR KHALILIAN
  • ZH TORABI ZADEH
  • S SABBAGH SAJADIEH

چکیده [English]

Background and purpose: FSH (Follicle stimulating Hormone) is a glycopeptid hormone released from anterior pituitary and is associated with ovarian function. Due to its daily and monthly cyclicity, successive sampling is used for certainty.
Because of the kydney intervention in gradual releasing FSH, random and morning urinary sample was considered in menopausic and non-menopausic women.
Methods and Materials: 50 woman with ages 35-60 years old participated in the study. The participants had not ured oral contraceptives, had normal renal function and were admitted for hysterectomy, due to benign illnesses, at Imam Khomeini Hospital in Sari, Iran. Frequcut sampling and random blood sample were taken a day before surgery by research aids blind to the participants menopausal status. FSH was measured through radio immunoassay and its correlation (gold standard) was obtained with each urinary sample in both groups. Sensitivity and specificity was studied.
Results: Out of 47 cases admitted, 37 cases were monmenopausic with FSH less than 20 mlu/ml and 10 cases were menopausic with FSH more than 40 mlu/ml; 3 cases were ruled out because their FSH levels were not ascertained. FSh correlation with random and morning urinary samples were 31% and 84% respectiviely in nou-monopausic cases. In the second group, 68% and 77% were observed respectively. The sensitivity and specifity in random urine sample were 100% and 97% respectively; while in morning samples, they were both 100%.
Conclusion: According to the findings, high correlations were observed between serum FSH and morning sample in menopausic cases, as well as with random sample. Also because of the satisfactory specificity and sensitivity of FSH measurement with urine samples, it is possible to replace floquent sampling with one morning sample in pathological and physiological instances. This method is non- invasive, simple and cheap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FSH
  • HYSTERECTOMY
  • Menopause