نویسندگان

ساری، بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)

چکیده

زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. از آن جا که وجود مقادیر کافی کارنیتین در بدن برای متابولیسم طبیعی اسیدهای چرب و جلوگیری از بروز هیپرلیپیدمی ضروری است، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم بیماران همودیالیزی در بیمارستان امام خمینی ساری انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 20 بیمار همودیالیزی که حداقل به مدت سه ماه دیالیز می شدند، انجام شده است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد، قرص کارنیتین با دوز یک گرم در روز و به گروه شاهد قرص پلاسبو داده شد. قبل از مطالعه و 3 و 6 ماه بعد از تجویز دارو سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما اندازه گیری و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. جهت مقایسه دو گروه از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آنالیز واریانس، آزمون تی و مجذور کای استفاده شد.
یافته ها: میانگین سطح کلسترول و تری گلیسرید در هیچ کدام از نوبت های اندازه گیری شده در دو گروه با هم تفاوت آماری معنی داری نداشت. همچنین تغییرات میانگین کلسترول و تری گلیسرید در هر گروه بعد از 3 و 6 ماه از تجویز دارو تغییر آماری معنی داری نداشته است.
نتیجه گیری: تجویز کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی تاثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF CARNITINE ON SERUM LIPIDS IN HEMODIALYSIS PATIENTS WITH HEART FAILURE

نویسندگان [English]

  • A MAKHLOGH
  • M JAMSHIDI
  • V MOKHBERI

چکیده [English]

Background and purpose: Hyperlipidemia is one of the most important cardiovascular risk factors in hemodialysis patients. As adequate amount of carnation is essential for fatty acids metabolism and prevention of hyperlipidemia, This research was conducted to study the effect of carnitine on serum lipids in hemodialysis patients.
Methods and Materials: 20 patients with at least 3 months hemodialysis duration participated in this double-blind clinical trial. Randomly and equally, they were divided into two (case and control) groups. Cases received 1g carnitine and controls received placebo daily. Cholesterol and Triglyceride levels were measured prior to the study as well as 3 and 6 months after administration. SPSS package and ANOVA, t-test and chi-squre tests were used far analysis.
Results: There were not significant difference in mean of cholesterol and triglyceride levels in two groups as well as in repeated measurements. Also, no significaut changes were observed in each group 3 and 6 months after administration.
Conclusion: Carnitine did not have any effect on serum lipids in hemodialysis patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodialysis
  • carnitine
  • CHOLESTEROLE
  • TRIGLYCERIDE