نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از مهم ترین سرطانهای شایع جهان میباشد. میزان شیوع سرطان کولورکتال بسته به ناحیه جغرافیایی متفاوت میباشد. در سرطان کولورکتال عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی و عادت های غذایی نقش دارند. ژن P53 مهم ترین ژن مهارکننده تومور می‌باشد، میزان موتاسیون اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین فوق در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین و پیش آگهی بیماری درسرطان کولورکتال می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 80 نمونه سرطانی کولورکتال انجام شد که طی سال های 1382 تا 1385 به بیمارستان های شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. DNA نمونه‌ها با روش فنل کلروفرم، ایزوآمیل الکل در بخش ژنتیک دانشکده پزشکی اصفهان استخراج گردید و اکسون 6 ژن P53 با PCR تکثیر گردید و متعاقب الکتروفورز افقی با روش SSCP موتاسیون اکسون 6 تعیین شد. بیان پروتئین P53 با روش ایمونوهیستوشیمی در نمونه‌های فوق مشخص شد.داده ها با آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از 80 نمونه مورد مطالعه در 12 نمونه (15درصد) جهش وجود داشت که 10 نمونه از جهش ها با بیان پروتئین همراه بود. بین جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین P53 ارتباط معنی داری وجود داشت (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ASSESSMENT THE RELATIONSHIP BETWEEN P53 EXON 6 MUTATIONS WITH PROTEIN OVER EXPRESSION AND PROGNOSIS IN COLORECTAL CANCER BY IMMUNO HISTOCHEMISTRY AND SSCP

نویسندگان [English]

  • M NIKBAKHT
  • R GOLMOHAMMADI

چکیده [English]

Background and purpose: Colorectal cancer is one of the most important common cancers all over the world. Its prevalence varies with geographical distribution. Its multifactorial cause may include environmental, genetic and dietary origins. P53 is the most important tumor suppressive gene. P53 exon 6 mutation with protein overexpression is reported in different areas. This study is intended to determine the relationship between P53 exon 6 mutation with protein overxpression and prognosis in colorectal cancer.
Methods and Materials: This study was conducted on 80 cases of Colorectal cancers, admitted to Isfahan hospitals in Isfahan, Iran from 1382 (2003) to 1385(2006). DNA was extracted by phenol chloroform isoamil alcohol at the Genetic Department of the faculty of Medicine. Exon 6 of the P53 gene was amplified using primers in a PCR assay. After gel electrophoresis by SSCP method, exon 6 mutations were determined. P53 protein overexpression was determined in cases by immunohistochemistry. Chi-square test was used for data analysis.
Results: Mutations were observed in 12 cases (15%); in 10 cases, mutations demonstrated protein overexpression as well. No significant relationship was observed between P53 exon 6 mutation and its overexpression (p>0.05).
Conclusion: The study revealed that not all P53 exon 6 mutations were accompanied by P53 overexpression. Therefore, besides immuno histochemistry, we need PCR-SSCP or sequencing for diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COLORECTAL CANCER
  • Mutation
  • P53
  • PROGNOSIS