نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، محمدعلی یعقوبیفر

چکیده

زمینه و هدف: پذیرش و اقامت غیرمقتضی به عنوان یکی از ضعف های نظام بهداشت و درمان و از معیارهای ارزشیابی عملکرد بیمارستانی، تعیین کارآیی و اثربخشی تخت های بیمارستانی حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. اقامت غیرمقتضی بیمار علاوه بر افزایش هزینه، وی را در معرض عفونت بیمارستانی نیز قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی پذیرش و اقامت غیرمقتضی در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1387 بر اساس معیارهای پروتکل ارزیابی مناسب می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش بیماران پذیرش شده بیمارستان های شهر سبزوار بود. حجم نمونه مورد نیاز 385 نفر و روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای بود. به این صورت که هر یک از سه بیمارستان طی 12 هفته متوالی و سه روز در هفته در دو بخش و هر بخش دو نفر به طور تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انتخاب و نهایتاً 428 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. داده های لازم با استفاده از جداول معیارهای پذیرش و بستری مقتضی بیمار و پرونده بیماران در سه بیمارستان مورد مطالعه جمع آوری شد. سپس با تکمیل جداول و ثبت نتایج، داده ها توسط نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین اقامت بیماران در بیمارستان های مورد بررسی 23/3 روز بود اما 4/11 درصد پذیرش ها غیرمقتضی بود که بخش اورتوپدی با 1/29 درصد بیشترین مقدار و بخش جراحی زنان بدون پذیرش غیرمقتضی کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. پذیرش غیرمقتضی در مردان (9/13 درصد) بیشتر از زنان (7/9 درصد) بود و بیشترین پذیرش غیرمقتضی مربوط به سنین 41 تا 60 سال (6/17 درصد) می باشد. فراوانی پذیرش مقتضی به علت نیاز به جراحی یا اقدامات تهاجمی دیگر (8/48 درصد) بیشترین فراوانی را داشته است. در بیمارستان های مورد بررسی بستری 2/0 درصد بیماران غیرمقتضی و بستری 8/99 درصد آن ها مقتضی بوده است. نتیجه گیری: میزان پذیرش غیرمقتضی نسبت به بستری مقتضی رقم بالاتری را نشان می دهد و نسبت پذیرش های غیرمقتضی در بخش ارتوپدی بسیار بالا و در بخش جراحی زنان بسیار پایین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rate of Inappropriate Admissions and Staying of Patients in Hospitals of Sabzevar, Iran

نویسندگان [English]

  • Kazem Maskani
  • Arash Akaberi
  • Fatemeh Shahabipoor
  • Mohammad Ali Yaghoobifar

چکیده [English]

Background and Purpose: Undue admission and staying in hospitals are considered as a weakness of health and treatment systems as well as criteria of performance evaluation، used for determining the efficacy of hospital beds even in developed countries. In addition to increasing the costs، undue staying exposes the patient into nasocomial infections. Therefore، the present study was designed to investigate the rate of undue admission and staying of patients in hospitals of Sabzevar، Iran in 2009 based on the criteria of appropriateness evaluation protocol. Methods and Materials: This descriptive analytical research involving the population of patients admitted to hospitals in Sabzevar، Iran. The sample included 385 patients who were sampled through multi-stage stratified sampling. Each of the three hospitals was selected for a 12-week period، three days per week، two patients form two wards; finally 428 patients were evaluated. Data were collected through tables of admission criteria and appropriate admission of the patients as well as the hospital records. The obtained data were analyzed in SPSS 15 using chi-square and Fisher''s exact test. Results: Mean staying in hospitals was 3.23 days but 11.4% of the admissions were inappropriate; orthopedic ward (29.1%) had the highest and gynecological ward (zero) the lowest rate. Undue admission of men (13.9%) was higher than that of women (9.7%); the highest rate of undue admissions was associated with the age range of 41-60. Appropriate admission due to surgery or other invasive procedures (48.8%) had the highest frequency. In the three hospitals evaluated، 0.2% of the admissions were undue، and 99.8% appropriate. Conclusion: The rate of undue admissions is higher than appropriate ones، and the rate undue admissions in the orthopedic ward were the highest and in the gynecological ward the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriate Admission; Inappropriate Admission; Appropriate Staying; Inappropriate Staying; Appropriateness Evaluation Protocol