نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی، فریده اقدامپور

چکیده

زمینه و هدف: گیاه صبر زرد از روزگاران کهن برای درمان بیماری های مختلف به کار می رفته است اما تحقیقات محدودی درباره اثر ضد دردی این گیاه وجود دارد. از آن جایی که تا کنون اثر پماد آن بر روی شدت درد ناحیه اپی زیاتومی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد صبر زرد بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور بر روی 74 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش انجام گردید که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان لولاگر تهران مراجعه کرده بودند. نمونه ها به طور مستمر و به روش تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه آزمون (مصرف کننده پماد گیاه صبر زرد) و کنترل (مصرف کننده روتین بیمارستان) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از پماد صبر زرد به میزان 3 سی سی معادل 60 میلی گرم هر 8 ساعت و گروه کنترل از روتین بیمارستان ( محلول بتادین) روی اپی زیاتومی به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک، فرم ثبت مسکن مصرفی و مقیاس دیداری درد (VAS) بود که شدت درد محل اپی زیاتومی قبل از مداخله، 4 ساعت، 8 ساعت و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره درد قبل از مداخله در گروه استفاده کننده از پماد گیاه صبر زرد 57/1±24/6 و در گروه کنترل 77/1±02/6 بود که 5 روز پس از زایمان در گروه مطالعه 45/1±86/1 و در گروه کنترل 19/2±97/3 گزارش شد و اختلاف بین دو گروه معنادار بود (001/0>p)، در حالی که نمره درد 4 ساعت پس از مداخله در دو گروه اختلاف معناداری نداشت(62/0=p).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، استفاده از پماد صبر زرد شدت درد زخم اپی زیاتومی و میزان نیاز به مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aloe Vera Ointment on the Intensity of Perineal Pain following Episiotomy: A Randomized Blind Clinical

نویسندگان [English]

  • Farideh Eghdampour
  • Esmat Mehrabi
  • Mohsen Taghizadeh
  • Masomeh Kheyrkhah
  • Hamid Haghani
  • Fereshteh Jahdi

چکیده [English]

Background and Purpose: Aloe vera has long been used as a medication of many diseases but the research approving its analgesic effects are not many. Since the effect of its ointment on episiotomy pain has been investigated، we intended to determine the effect of aloe vera ointment on the pain intensity of episiotomy among primiparous women.

Methods and Materials: This blind randomized clinical trial was conducted on 74 primiparous women، having the inclusion criteria، admitted to Lolagar hospital in Tehran، Iran; the participants were continuously assigned into two groups by random allocation: experimental (using the aloe vera ointment) and control (routine medication). The experimental group (37 women) consumed Aloe vera ointment 3cc / 60 mg every 8 hours; and the control group (37 women) consumed the hospital routine care (Povidone Iodine) for five days. Data collection instruments were a demographic questionnaire and VAS scale، for recording the pain intensity before application، 4 and 8 hours and 5 days after application in both groups. The obtained data were analyzed in SPSS 16 using independent t-test and chi-square. Results: Mean pain score of the experimental and control groups before application of aloe vera ointment were 6.24±1.57 and 6.02±1.77 respectively، which reduced to 1.86±1.45 and 3.97±2.19 respectively five days after intervention; the difference between the two groups was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episiotomy; Perineal Pain; Primipara; Aloe Vera Ointment; Pain Relief