نویسندگان

بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: بی اختیاری ادراری یک رخداد شایع دوران حاملگی است که حدود 30 الی0 6 درصد زنان را درگیر می کند. در برخی از زنان، این مشکل پس از زایمان پایدار می ماند. به طور متوسط 10 الی 40 درصد زنان به بی اختیاری ادراری پس از زایمان مبتلا می شوند که نه تنها موجب مختل شدن کیفیت زندگی آن ها می گردد، بلکه مستلزم صرف هزینه های زیادی برای درمان آن می باشد. هدف از این مطالعه توصیف شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان و تعیین عوامل مستعدکننده آن می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان بابل که 4 ماه از زایمان اخیر آن ها گذشته بود، انجام شد. با روش نمونه گیری تصادفی مستمر 165 زن واجد شرایط طی 6 ماه در سال 1384 از طریق تکمیل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه، فراوانی بی اختیاری ادراری پس از زایمان 19.4 درصد است که 12.2 درصد از آن ها به بی اختیاری ادراری فوریتی، 7.2 درصد به بی اختیاری ادراری استرسی و 3 درصد به هر دو نوع مبتلا بودند. بی اختیاری ادراری پس از زایمان با تعداد حاملگی و زایمان (P=0.03) و سابقه بی اختیاری ادراری دوران حاملگی (P=0.005) ارتباط معنی داری داشت ولی با سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، فاصله زایمانی، شاخص توده بدنی، نوع زایمان، سابقه یبوست در بارداری، وزن و دور سر نوزاد، ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی بی اختیاری ادراری پس از زایمان و همچنین ارتباط معنی دار آن با بی اختیاری ادراری طی حاملگی باید راهکارهای مناسب از جمله ورزش های عضلات کف لگن در دوره نفاس برای جلوگیری از تداوم آن در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREVALENCE AND SOME OF THE RISK FACTORS OF POSTPARTUM URINARY INCONTINENCE IN WOMEN ADMITTED TO HEALTH-TREATMENT CENTERS IN BABOL, IRAN IN 2005 (1384)

نویسندگان [English]

  • F BAKOUEI
  • S BAKOUEI

چکیده [English]

Background and Purpose: Urinary Incontinence is a common complication during pregnancy which affects 30% to 60% of women. In some women the problem persists after delivery. on average, 10% to 40% of women are affected by postpartum urinary Incontinence, which not only affects their living condition but also imposes upon them extremely high treatment costs. The purpose of this study was to describe the prevalence of postpartum urinary in continence and factors predisposing it.
Methods and Materials: This descriptive-analytical study included 165 women who had been admitted to selected Health Centers in Babol. Iran within 4 months after their Labor. Continuous random sampling led to the inclusion of 165 qualified subjects whose data were gathered through questionnaires. Chi- square and t- test were used in data analysis.
Results: In this study, the prevalence of postpartum urinary incontinence was 19.4% and 12.2% reported urgent urinary incontinence, 7.2% reported symptoms of stress urinary incontinence and 3% reported symptoms of both types. Significant relationships were found between postpartum urinary incontinence and factors such as the number of gravidity and parity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • POSTPARTUM URINARY INCONTINENCE
  • prevalence
  • risk factors