نویسندگان

رشت، خیابان لاکانی، صندوق عدالت، کوچه مسیبی، پلاک 1

چکیده

زمینه و هدف: از شایع ترین مشکلات زنان در دوره نفاس، درد پرینه است که در 94 درصد زنانی که اپی زیوتومی شده اند وجود دارد و عوارض نامطلوبی بر سلامت روانی و جسمی مادر و ارتباط او با نوزاد می گذارد. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که 180 نفر از زنان نخست زا با اپی زیوتومی میانی ـ طرفی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه درمانی 60 نفره (قرص، شیاف و کیسه یخ) تقسیم ‌شدند. با شروع درد بعد از اپی زیوتومی، قبل و بعد از مداخله، شدت درد با مقیاس عددی 10 نمره ای در هر سه گروه تعیین شد. سپس یک گروه، شیاف 50 میلی گرمی دیکلوفناک (حداکثر 3 دوز تا زمان تسکین درد)، گروه دیگر قرص 325 میلی گرمی استـامینــوفن (حداکثر 4 دوز تا زمان تسکین درد) و گروه سوم کیسه یخ (بسته به نیاز بیمار) دریافت کردند. داده ها به وسیله آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری اندازه گیری مکرر (فریدمن)، آزمون کروسکال والیس، آزمون ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درد پرینه به صورت معنی داری در هر سه گروه کاهش پیدا کرده است. اما تأثیر کیسه یخ بیش از شیاف دیکلوفناک و تاثیر شیاف دیکلوفناک بیش از قرص استامینوفن بود.
نتیجه گیری: ترغیب بیماران و مراقبین بهداشتی در به کارگیری روش های غیر دارویی و کاهش مداخلات دارویی با انگیزه کاهش عوارض داروها و صرفه جویی در وقت و هزینه ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE COMPARISON OF THE EFFECT OF ACETAMINOPHEN TABLETS, DICLOFENAC SUPPOSITORIES AND ICE PACKS ON THE RELIEF OF PERINEAL PAIN AFTER EPISIOTOMY IN PATIENTS ADMITTED TO AL-ZAHRA TEACHING HOSPITAL IN TABRIZ, IRAN

نویسندگان [English]

  • Z FARDI AZAR
  • SB KAMRANPOUR
  • R EYVAN BAGHA
  • M GHOUJAZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Perineal pain is one of the most common postpartum problems in women, found in 94% of women undergoing episiotomys it brings about undesirable complications on the physical and mental health of mothers and their relationship with infants. This study was conducted to compare the effects of Acetaminophen tablets, Diclofenac suppositories and ice packs or relieving th perineal pain after episiotomy.
Methods and Materials: In this randomized clinical trial, 180 primiparous women with mediolateral were selected and randomly assigned into three groups (taking tablets, suppositories and using ice packs respectively) each with 60 subjects upon the onset of post-episiotomy pain the intensity of pain was measured through a 10-rate numerical scale before and after treatment. 50-mg Diclofenac suppositories (maximum 3 doses until the pain relieved) were given to the first group. The second group received 325-mg Acetaminophen tablets (maximum 4 doses until the pain relieved) and the third group used ice packs (on the basis of individual needs).
Descriptive statistics as well as non-parametric tests, frequent measurement (Friedman), Kruskal Wallis, and Wilcoxon were used in SPSS to analyze the obtained data.
Results: The results indicated that perineal pain significantly decreased in the three groups. However, the ice packs were more effective than Diclofenac suppositories and the latter was more effective than Acetaminophen tablets.
Conclusion: Encouraging patients and health workers to use non-pharmaceutical procedures and to avoid medicinal intervention seem to be necessary in order to reduce complications and saving time and expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PERINEAL PAIN
  • ACETAMINOPHEN TABLET
  • DICLOFENAC SUPPOSITORY
  • ICE PACK
  • EPISIOTOMY