نویسندگان

گناباد، بیمارستان 22 بهمن، دفتر پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: تحریکات حسی از نیازهای اساسی بشر به خصوص برای رشد و تکامل است. با این وجود، نوزادان نارس به علت محدودیت های ناشی از ضرورت مراقبت و گاهی دوره های ایزولاسیون نسبی از تحریکات لمسی محروم می شوند. همچنین دستکاری های اضافی و دردناک باعث دیسترس فیزیولوژیک (هیپوکسی و تغییرات ضربان قلب) می شود. به همین منظور مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر ماساژ با تکنیک فیلد بر روی پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان نارس و اطمینان از کاربرد آن انجام گرفت .
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد که بر روی 20 نوزاد نارس سالم صورت گرفت که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مداخله ماساژ با تکنیک فیلد به طور روزانه در طی 3 نوبت پانزده دقیقه‌ای و در 3 ساعت متوالی، به مدت 10 روز انجام شد. تعداد ضربان قلب و تنفس و درصد اشباع اکسیژن در 4 مرحله (درست قبل از شروع مداخله به عنوان پایه؛ در دقیقه هشتم به عنوان زمان یک؛ درست پس از اتمام مداخله، یعنی در دقیقه پانزدهم، به عنوان زمان دو و بلاخره 5 دقیقه بعد، یعنی 20 دقیقه پس از شروع مداخله، به عنوان زمان سه) ثبت می شد. یافته ها: میانگین تعداد ضربان قلب در زمان پایه 133.25±0.58، در زمان یک 139.68±0.54 در زمان دو 133.31±0.57 و در زمان سه 133.51±0.56 بود. تفاوت آماری معنی داری بین چهار مرحله وجود داشت (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE PHYSIOLOGIC EFFECTS OF FIELD MASSAGE TECHNIQUE ON PRETERM INFANTS

نویسندگان [English]

  • M GHAHRAMANI
  • M BASIRI MOGHADAM
  • L BADAEE

چکیده [English]

Background and Purpose: Sensory stimulation is one of the basic needs of human beings, particularly, for growth and development. However, preterm infants are deprived of Kinesthetic stimulation due to limitations of nursing care and occasionally due to relative isolation periods. Also, painful and additional manipulations cause physiologic dystrophy (hypoxia and heartbeat changes). Therefore, this study was conducted to study the effects of field massage on the physiologic responses of preterm infants and to assure its usage.
Methods and Materials: The present study is a quasi-experimental research, conducted on 20 stable preterm infants who were selected by purposive sampling. Field massage was given for 10 days, three 15-minute times in three hours. Heart rate, respiratory rate and O2 saturation were recorded in four phases: just prior to the initiation of the intervention as the baseline time; at the eighth minute after the onset of intervention as time 1; just after the termination of intervention (the 15th minute) as time 2; and finally five minutes later (20 minutes after the initiation) as times 3.
Results: Mean heart rate was as follows: baseline time 133.29±0.58; time 1 was 139.68±0.54; time 2 was 133.31±0.57 and time 3 was 133.51±0.56. There was a significant difference between the four phases (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRETERM INFANT
  • MASSAGE
  • KINESTHETIC
  • TACTILE
  • STIMULATION