نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی، معاونت آموزشی

چکیده

زمینه و هدف: سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و از عوامل بسیار مهم در سلامت جسم و روان آدمی به شمار می آید و متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، عقاید و باورهاست. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوه زندگی مردم سبزوار انجام گرفت تا با آگاهی از روش زندگی آنان، راهنمای مناسب جهت آموزش اصلاح شیوه زندگی در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جمعیت آماری شامل ساکنین 18 تا 65 سال شهر سبزوار در سال های 84 و 85 که 1537 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه، ترازو و متر جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه 46.9 درصد واحدهای پژوهش مرد و 52.4 درصد زن بودند. از نظر سبک زندگی، مصرف دخانیات 12.2 درصد، میزان فعالیت بدنی 37.8 درصد، اختلالات خواب 54.6 درصد، BMI غیر طبیعی در مردان 43.2 درصد و در زنان 56.7 درصد و مصرف روغن جامد 43.3 درصد بود و 14.4 درصد از مردم سبزوار از سبزیجات و میوه جات استفاده می کنند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه شیوه زندگی مردم سبزوار (زندگی کم تحرک، چاقی، مصرف دخانیات، رژیم غذایی نامناسب) یک مشکل بهداشتی قابل ملاحظه بوده و ضرورت اجرای برنامه های مداخله ای مستمر جهت تغییر رفتارهای فردی و شیوه زندگی را ایجاب می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE LIFE STYLE OF PEOPLE IN SABZEVAR, IRAN

نویسندگان [English]

 • R ZARDOUZ
 • MR TADAYYONFAR
 • F RAHNAMA
 • R AKBARZADEH
 • Z ESTAJI
 • L NAJAR

چکیده [English]

Background and Purpose: Life style is the style one adopts throughout life and is considered as one of the important factors in mental and physical health. It is also affected by culture, race religion, geographical, economical and social factor, as well as by beliefs. The present study was conducted to defermine the life style of people living Sabzevar, Iran so that, upon a good knowledge of their life style, an appropriate guide is suggested to policy makers to help people make modifications to their life style.
Methods and Materials: This research is a descriptive analytical study. People living in Sabzevar, Iran with age 18 to 65 years old were the study population, out of which 1537 subjects were selected through stratified random sampling. Instruments used for data collection were questionnaires, weight scale and a meter. The obtained data were analyzed in SPSS using descriptive and analytical data.
Results: According to the findings, 46.9% were men and the rest (52.4%) were women. As for the life style, dominant figures included smoking 12.2%, physical activity 37.8%, sleep disorders 54.6%, abnormal BMI in men and woman 43.2% and 56.7% respectively , solid oil use 43.3% and use of vegetables and fruit 14.4%.
Conclusion: The findings of this study revealed that the life style of people living in sabzevar(Low physical activity, obesity, smoking, inappropriate diet) is a considerable health problem and requires continuous intervention programs to being modifications into personal behaviors and life style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • LIFE STYLE
 • Nutrition
 • Physical Activity
 • sleep
 • SMOKING