نویسندگان

خوارسگان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اهمیت آموزش دانشجویان پرستاری در آماده کردن آنان برای انتقال به نقش حرفه ای خود به طور وسیعی شناخته شده و در این راستا بیش از پیش، بر اثربخشی آموزش بالینی با محوریت دانشجویان پرستاری تأکید شده است. برنامه ریزی موفقیت آمیز برای برآوردن ضروریات و اصلاح نواقص مربوط به آموزش بالینی، مستلزم کسب شناخت عمیق نسبت به تجارب واقعی دانشجویان (مخاطبین اصلی برنامه های آموزشی) می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان از میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند که حداقل یک دوره کارآموزی برای یکی از دروس عملی را سپری کرده بودند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف، متشکل از 12 دانشجوی پرستاری، انجام گرفت و اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان جمع آوری گردید. روش تجزیه و تحلیل کلایزی راهنمای فعالیت های ضروری پژوهشگران در این مطالعه بود. روایی و پایایی مطالعه حاضر، ریشه در چهار محور (ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن) دارد که توسط گوبا و لینکلن پیشنهاد شده است.
یافته ها: متن مصاحبه های استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کدهای مفهومی از آن استخراج و سپس کدها به سه مفهوم اصلی و زیر مفهوم های مربوطه دسته بندی شدند که عبارتند از: (1) محیط، (2) آمادگی، دانش و مهارت پیش نیاز، مهارت های پرسش و برقراری ارتباط (3) عوامل مربوط به مربی (ویژگی های شخصیتی و رفتاری و مهارت مربی).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که تحت برخی شرایط و موقعیت ها، فرآیند آموزش و یادگیری بالینی تسریع شده و نیز با کیفیت بیشتری پیش می رود. از جمله این که دانشجویان می بایست قبل از ورود به محیط بالین، آمادگی های علمی لازم را کسب کرده و نیز در جهت پذیرش نقش های اجتماعی در حرفه خود مهارت کافی داشته باشند. همچنین فراهم بودن محیطی که امکانات و فرصت های یادگیری متنوع و لازم را در اختیار دانشجویان گذاشته و بتواند پاسخگوی نیازهای یادگیری آنان باشد، تجربه مبنی بر احساس کفایت و شایستگی حرفه ای را با سهولت بیشتری پیش روی می گذارد و در این راستا تجربه، مهارت و نقش حمایتی مربی بسیار برجسته تر است. انجام پژوهش های آتی و بررسی های بیشتر در رابطه با هر یک از مفاهیم به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NURSING STUDENTS EXPERIENCES FROM EFFECTIVE CLINICAL EDUCATION

نویسندگان [English]

  • HA ABEDI
  • M ALAVI

چکیده [English]

Background and purpose: The importance of nursing education in preparing the students to adopt their professional roles is currently recognized and the effectivencss of the clinical education has been increasingly emphasized with the student-centeredness being focused. The successful planning to meet the requirements and to correct the deficits in clinical education necessitates an in-depth cognition on the lived experiences of nursing students who are the real targets of nursing curricula.
Methods and materials: The phenomenological approach was used in this study. Participants were nursing students from Isfahan University of Medical Sciences, with at least one clinical experience as an obligatory course. 12 qualified nursing students were selected through purposive sampling and relevant data were obtcuhed through in- depth interviewing. Obtained Colaizi,s analysis method guided the researchers, activities throughout the study. The reliability and validity of the present study were grounded in four themes (factual value, applicability, consistency and neutrality) suggested by Guba and Lincoln.
Results: Interview transcriptions were analyzed and conceptual codes were extracted. Then the codes were identified with three themes and relevant sub- themes as follows: (1) Environment, (2) Preparedness in students (Pre- requisite knowledge and skills, questioning and communication skills), (3) Factors related with instructors (personality and behavioral traits, and their skills).
Conclusion: The findings revealed that the teaching-learning process is enhanced and proceeds with a higher quality under certain circumstances. For instance, nursing students should acquire essential theoretical knowledge before entering the clinical environment and gain sufficient expertise in adopting social roles in nursing practice. Provision of a working environment where students are supplied with essential and various instructional facilities and opportunities help them experience independence and professional competence more easily; in this regard, the instructors, skills and supportive role are really outstanding. Further research on any them explored in this study is suggested and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical education
  • Nursing Students
  • EDUCATIONAL EFFECTIVENESS