نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی، معاونت آموزشی، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که عوامل استرس زا در بیماران قلبی می تواند مربوط به بیماری یا محیط بیمارستان باشد که به وسیله پرستاران، قابل درک است. از طرفی به نظر می رسد که پرستاران در مواجهه با عوامل استرس زا با توجه به درک خود اقدام می نمایند. این مطالعه به منظور مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان در بیمارستان واسعی سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی، بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی و پرستاران این بخش به عنوان جمعیت مطالعه تلقی شدند که تعداد 141 بیمار به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و 18 پرستار شاغل در این بخش انتخاب شدند. داده ها در هر دو گروه به وسیله فرم مشخصات فردی و پرسشنامه عوامل استرس زا اقتباس یافته از سه ابزار کانلی (1992)، هیکیلا (1999) و ولیسر (1975) جمع آوری و با استفاده از آزمون های من ویتنی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین درک بیماران و پرستاران از عوامل استرس زای مربوط به بیماری و بیمارستان تفاوت معنی داری وجود دارد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A COMPARISON OF THE PERCEPTIONS NURSES AND CARDIAC PATIENTS FROM BOTH DISEASE AND HOSPITAL STRESSORS

نویسندگان [English]

  • K MASKANI
  • M JAFARZADEH FAKHARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Recent studies have revealed that stressors can originate from either disease or hospital environment, in cardiac patients, which are perceptible by nurses. However, it seems that nurses take actions by their perceptions when facing stressors. This Research was conducted to study and compare the perceptions of cardiac patients and nurses from stressors of disease and hospital environment at Vasee'e Hospital in Sabzevar, Iran.
Methods and Materials: In this cross-sectional descriptive- analytical study, nurses and patients admitted to the cardiology ware were considered as the study population, out of which 18 nurses doing rounds in this ward and 141 patients were included in the study. Patients were selected through convenient non- probability sampling. Personal information forms and stressors questionnaires (adapted from kanali 1992, Hikila 1999 and Voliser 1975) were given to both groups for data collection. Relevant data were analyzed using Mann whitney and chi- square.
Results: The findings revealed that there was a significant difference between the nurses, and patents, Perceptions of stressors (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • STRESSORS
  • PERCEPTION
  • CARDIAC PATIENTS
  • nurses