نویسندگان

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: آنزیم آلفامانوزیداز آنزیمی است که در گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها به علت جدا نمودن اتصال مانوز به پروتئین و لیپید دارای اهمیت فراوان می باشد چرا که گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها جزء ترکیبات به کار رفته در دیواره سلولی (سلول های اعصاب) می باشند. کمبود آنزیم آلفامانوزیداز باعث بیماری عصبی روانی می شود. هدف از خالص سازی این آنزیم، مقایسه این آنزیم با سایر ایزوآنزیم های آن در سرم انسان برای مطالعه آینده در رابطه با بیماری های عصبی روانی می باشد.
مواد و روش ها: آنزیم آلفامانوزیداز توسط فیلتراسیون ژلی روی سفادکس G200 و کروماتوگرافی با میل ترکیبی با استفاده از ستون Con-A CL Seralose خالص گردید.
یافته ها: آنزیم آلفامانوزیداز 1384.6 بار خالص گردید. وزن ملکولی این آنزیم با روش های فیلتراسیون ژلی و الکتروفورز (pH=8.3) به ترتیب 354813 و 423790 دالتون به دست آمد. مقدار کربوهیدرات این آنزیم 10.6 درصد بود و مشاهده گردید که pH و دمای بهینه برای این آنزیم به ترتیب 4.2 و 40 درجه سانتی گراد است. Km برای این آنزیم مساوی 27.5 میکرومول برای سوبسترای پارانیترو فنیل آلفادی مانو پیرانوزید بود. همچنین معلوم شد که Vmax این آنزیم مساوی 101 واحد بر دقیقه بر میلی مول سوبسترا می باشد.
نتیجه گیری: این آنزیم خالص شده از نظر وزن ملکولی و دیگر خصوصیات آنزیمی با ایزوآنزیم های دیگر در سرم انسانی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE PURIFICATION OF THE NEW ISOENZYME FROM HUMAN SERUM A-MANNOSIDASE

نویسندگان [English]

  • SH NABIDEH
  • M ABERUMAND

چکیده [English]

Background and Purpose: Human serum a-mannosidase is important in glycoprotein and glycolipids processes for isolating the mannose link to protein and lipid. This is because glycoprotein and glycolipids are used in (nervous) cell membrane. Its deficiency causes psychiatric diseases. The present study was conducted to purify the human serum a-mannosidase in order to compare it with other human serum isoenzymes so that the results are used in future studies.
Methods and Materials: Human serum a-mannosidase was purified by gel filtration on sephadex G200 and affinity chromatography on Con-A CL seralose.
Results: a-mannosidase was purified 1384.6 times. The obtained molecular mass by gel filtration and electrophoresis (pH=8.3) were 354813 and 423790 Dal respectively. Carbohydrate amount was 10.6%. It was observed that the optimum pH and temperature for the enzyme were 4.2 and 40°c respectively. Respective Km value for a-mannosidase was 27.5 mM for p-nitrophenyl a-D-mannopyranoside. It was also discovered that Vmax was 101 unit per minute per mM of the enzyme substrate.
Conclusion: Purified a-mannosidase is different from other human serum isoenzymes due to its molecular mass and other enzymatic features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SERUM
  • A
  • MANNOSIDASE
  • PURIFICATION
  • SEPHADEX G200