نویسندگان

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی، محسن احمدی طهور سلطانی

چکیده

زمینه و هدف: رابطه کیفیت دلبستگی با آسیب های روانشناختی از جمله حوزه هایی است که مجموعه وسیعی از پژوهش های روانشناختی را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی در دانشجویان با علایم افسردگی بالا و عادی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی و جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران در سال تحصیلی 89-1388 بود. نمونه پژوهش شامل 82 نفر (41 نفر افسرده به عنوان گروه مورد و 41 نفر غیر افسرده به عنوان گروه شاهد) بود. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس فسردگی بک (BDI)، مصاحبه بالینی و مقیاس دلبستگی کولینز و رید (1990) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره و به کمک نرم افزار SPSS.16 انجام شد. یافته ها: میانگین نمرات دانشجویان افسرده و غیره افسرده در سه سبک دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا به ترتیب عبارت بود: 33/4±44/55، 16/2±59/12، 77/2±13/13، 23/4±69/18، 01/3±35/13 و 67/1±44/88. میانگین نمرات گروه افسرده در سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا بیشتر از گروه غیر افسرده (02/0>P، 95/5=F) و میانگین نمرات گروه غیر افسرده در سبک دلبستگی ایمن بیشتر از گروه افسرده بود (001/0>P، 18/14). بین میانگین نمرات دو گروه در سبک دلبستگی اجتنابی تفاوت معناداری دیده نشد( 19/0>p). نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، افراد غیر افسرده از سبک دلبستگی ایمن و افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attachment Styles and Depression in University Students

نویسندگان [English]

  • Zohreh Daneshvarpoor
  • Lotfollah Karimi
  • Mohsen Ahmadi

چکیده [English]

Background and Purpose: The relationship between the quality of attachment and psychological injuries include a wide range of psychological research. The aim of this study was to compare the attachment styles in normal students and those with high depressive symptoms. Materials and methods: This case-control research involved the population of female university students at the Teacher Training University of Tehran during the education year 2010-2011. The sample included 82 students (41 depressed and 41 normal). The instruments were Beck Depression Inventory (BDI)، clinical interview and Revised Adult Attachment Scale (Collins & Read، 1990). To analyze the data the multivariate analysis of variance (MANOVA) was used in SPSS 16. Results: Mean scores of the depressed and non-depressed students in three attachment styles (secure، avoidance insecure and ambivalent insecure) were 55.44±4.33، 12.59±2.55، 13.13±2.77، 18.69±4.23، 13.35±3.01 and 88.44±1.67 respectively. The mean score of depressed insecure ambivalent style was higher than that of the non-depressed group (F=5.59، P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression; Attachment Styles; Mental Disorders; Object Relationship