نویسندگان

تهران، خیابان دکتر شریعتی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر فریده یغمایی

چکیده

زمینه و هدف: تندرستی معنوی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیامدهای سلامتی انسان، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس متون، تندرستی معنوی پرستاران بر انجام مراقبت معنوی تاثیر می گذارد. لذا هدف این پ‍‍ژوهش کیفی، تبیین تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی از نوع پدیدار شناسی، 24 پرستار انکولوژی شاغل در 12 بیمارستان آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به عنوان شرکت کننده وارد مطالعه شدند. داده ها توسط 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته و دو جلسه گروه متمرکز متشکل از 16 پرستار با تنوع سنی و جنسی کافی جمع آوری شده و توسط تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در پایان فرایند تحلیل، 11 طبقه اصلی اعتقاد به دین، قرآن و آخرت، اعتقاد به خدا، پیامبران و امامان، درک فلسفه و قوانین خلقت، خدا شناسی و استعانت از خدا، جستجو و پرستش خدا، سلامتی کامل، پرستاری عالمانه و ایثارگرانه، احساس رضایت از زندگی، به کمال و تعالی رسیدن، معنی و هدف در زندگی و منابع انرژی درونی پدیدار شد. نتیجه گیری: پرستاران انکولوژی تندرستی معنوی را به صورت اعتقاد به خدا و قرآن، درک راز خلقت و تلاش برای خداشناسی (تندرستی مذهبی) و کسب سلامتی کامل، پرستاری آگاهانه، رضایت از کار و زندگی و یافتن معنی و هدف زندگی (تندرستی وجودی) تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Experience of Spiritual Well-being from the Perspective of Oncology Nurses: a Qualitative Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Hamid Alavimajd
  • Abdollah Khorrami Markani
  • Mohammad Khodayarifard
  • Farideh Yaghmai

چکیده [English]

Background and Purpose: Spiritual wellbeing as one of the effective factors on human health outcomes has been increasingly considered in recent years. Based on the literature، nurses'' spiritual wellbeing influences their spiritual care. Therefore، this qualitative study aims to explain spiritual wellbeing from the perspective of oncology nurses. Methods and Materials: This qualitative phenomenological study involved 24 oncology nurses as participants from 12 hospitals affiliated to medical universities of Iran، Tehran، and Shahid Beheshti in Tehran، Iran. Data were collected through 20 semi-structured interviews and 2 focus group sessions with efficient age and sex diversity، and were analyzed by qualitative content analysis. Results: In the final step of analysis، 11 themes or main categories emerged: religious belief، Quran and the Hereafter، belief in God، Prophets and Imams، understanding of principles and philosophy of creation، searching for God، whole health، scientific and altruistic nursing، sense of life satisfaction، reaching transcendence، meaning and purpose in life، and inner energy resources. Conclusion: Oncology nurses experienced the spiritual wellbeing as belief in God and the Holy Quran، understanding the mystery of creation and searching for God (religious wellbeing) and attaining health، knowledgeable nursing، life and job satisfaction and finding the meaning and purpose of life (existential wellbeing).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality; Spiritual Wellbeing; Oncology Nurses; Content Analysis