نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: زباله های بیمارستانی حاوی بسیاری از عوامل بیماری زا بوده و محیط مناسبی جهت رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها می باشند. فقدان مدیریت صحیح در جمع آوری و دفع بهداشتی آن ها می تواند در بروز بحران های محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان سرانه، نحوه جمع آوری، حمل و انتقال زباله ها در این مراکز می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیف بوده و 3 بیمارستان و 8 مرکز درمانی شهر سبزوار در تمام ایام هفته و طی دو ماه از نظر تولید زباله خطرناک و شبه خانگی مورد بررسی قرار گرفت. در انجام این تحقیق از پرسشنامه، چک لیست و مشاهده استفاده شد. سپس با مرحله نمودن داده های مربوط به تعداد تخت فعال در بیمارستان ها، تعداد مراجعین در مراکز درمانی و وزن زباله های تولید شده در جداول و تحلیل آن ها توسط SPSS سرانه و درصد زباله های خطرناک و شبه خانگی تعیین شد.
یافته ها: متوسط زباله تولید شده در سه بیمارستان 1137.275 کیلوگرم در روز می باشد که 48.7 درصد را زباله شبه خانگی و 51.3 درصد را زباله خطرناک تشکیل می دهند. همچنین میانگین سرانه کل زباله تولیدی در دو مرحله زمانی در سه بیمارستان 2.38 کیلوگرم برای هر تخت فعال در روز به دست آمد. متوسط زباله تولید شده در هشت مرکز درمانی شهر 3.2779 کیلوگرم در روز می باشد که 35.1 درصد را زباله شبه خانگی و 64.9 درصد را زباله خطرناک تشکیل می دهند. همچنین میانگین سرانه کل زبان تولیدی در دو مرحله زمانی در هشت مرکز درمانی 0.092 کیلوگرم به ازا هر مراجعه کننده در روز به دست آمد. همچنین تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده از کیسه های زباله دارای جنس مناسب و مقاوم و رنگ مشخص استفاده می کردند.
نتیجه گیری: علیرغم استفاده از کیسه های زباله با رنگ مشخص و مجزا و ظروف نگهداری مناسب و قابل شستشو، بایستی با هماهنگی و همکاری بین بخشی و درون بخشی،‌ از قبیل آموزش مناسب و کافی، تخصیص بودجه بیشتر و تدوین قوانین و اجرای آن همراه با استانداردهای لازم نسبت به مطلوب شدن مسایل بهداشتی اهتمام ورزید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE COLLECTION AND DISPOSAL OF HOSPITAL WASTE IN SABZEVAR HOSPITALS AND CLINICS

نویسندگان [English]

  • RA KHAMIR CHI
  • MA YAGHOUBI FAR

چکیده [English]

Background and purpose: Hospital waste contains pathogenic agents and is a suitable environment for the growth and reproduction of microorganisms. Poor management in collection and disposal of hospital waste can lead to environmental crises. This study was in tended to determine per capita wase, collection manner, transportation and transferring the waste in hospitals and clinics.
Methods and Materials: This descriptive study involved 3 hospital and 8 clinics in Sabzevar, Iran and their waste disposal activities were observed in all week days and for two months for hazardous and pseudo-domestic waste. A questionnaire and an observation checklist were used for data collection. Their corresponding percentages were calculated using SPSS and information on the active beds, number of clients and the whole mass of waste produced in each treatment center.
Results: Mean produced waste in 3 hospitals were 1137.275 kg/day including 51.3% hazardous waste. Also, mean per capita waste for each active bed was 2.38 kg/day in 3 hospitals. Mean waste amount in 8 clinics was 3.2779 kg/day including 64.9% hazardous waste. Also, mean per capita was for each client in 8 clinics was 0.092 kg/day (92gr). It was found that all hospitals and clinics followed the ministry guidelines by using waste bags of appropriate quality, color and type.
Conclusion: Despite using appropriate and distinct bags and washable containers, inter departmental and intradepartmental cooperations-including adequate training and necessary standards-are required to optimize health hassles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waste collection
  • disposal
  • HOSPITAL WASTE
  • PER CAPITA WASTE