نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی و محیط زیست

چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس توانایی تولید انتروتوکسین و ایجاد مسمومیت غذایی را دارند که با استفاده از روش های تکثیر DNA می توان حضور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک را بر اساس توالی اختصاصی ژن شناسایی نمود. لذا این پژوهش با هدف شناسایی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس که قادر به تولید انتروتوکسین تایپ C هستند، انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از سوآپ استریل از 150 نفر ناقل باکتری از طریق بینی،‌ 95 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شدند که با آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی و تایید شدند. سپس با پرایمرهای طراحی شده برای ژن انتروتوکسین استافیلوکوکوس تایپ (sec) C و تکثیر در واکنش PCR، اقدام به شناسایی سویه های انتروتوکسوژنیک تایپ C گردید.
یافته ها: قطعات تکثیر یافته DNA برای ژن نوکلئاز استافیلوکوکی 397bp و برای ژن انتروتوکسین تایپ C استافیلوکوکی 271bp بود که توسط هضم آنزیمی و تعیین توالی قطعه تکثیر شده مورد تایید قرار گرفت. از همه سویه های مورد مطالعه، تنها 9.5 درصد سویه جداشده حاوی ژن sec بودند. ویژگی و حساسیت واکنش نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که حساسیت آن 125 سلول تعیین گردید.
نتیجه گیری: این روش سریع، حساس، اختصاصی، ارزان و متفاوت نسبت به سنجش های مرسوم بیوشیمیایی و سرولوژیکی بوده و قادر است عامل تولید کننده انتروتوکسین تایپ C استافیلوکوکی را شناسایی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DETECTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXIN TYPE C ISOLATED FROM HEALTHY CARRIERS BY PCR

نویسندگان [English]

  • B BARATI
  • M SHIRAZI
  • M SAADATI
  • MJ SOLTANPOUR

چکیده [English]

Background and purpose: Staphylococcus aureus is a pathogen which can cause food poisoning, under certain conditions though growth in nutrients and producing enterotoxin. Only some strains are capable of producing enterotoxin and causing food poisoning and their presence can be detected by DNA amplification and gene sequence specification. Therefore, this research was conducted to detect type e enterotoxin producing staphylococcus aureus.
Methods and Materials: 95 staphylococcus aureus strains were isolated from 150 nasal carriers using sterilized swabs and were confirmed by biochemical tests. Then primers were designed and the PCR was used to amplify amplify the staphylococcal enterotoxin e gene (sec) in order to detect type C enterotoxogenic strains.
Results: DNA amplification fragments of 397 bp for staphylococcal nuclease and those of 271 bp for type e gene were confirmed by enzymatic digestion. Only 9.5% of the isolated strains contained sec gene. Specificity and sensitivity were also evaluated and its sensitivity was found to be 125 cells.
Conclusion: this technique is a rapid, sensitive, specific, inexpensive and different alternative to conventional biochemical and serologic assays and it can be used to detect the agent producing type C staphylococcal enterotoxin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DETECTION
  • Staphylococcus aureus
  • ENTEROTOXIN TYPE C
  • PCR