نویسندگان

سبزوار، خیابان نیستان، نیستان 8

چکیده

زمینه و هدف: نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند. بر اساس شواهد، افرادی که مهارت هیجانی دارند در هر حیطه ای از زندگی ممتاز هستند. با توجه به این که دانشجویان آینده سازان جامعه هستند،‌ هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 83-82 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه مورد نظر 230 نفر از دانشجویان کارشناسی بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه جمعیت شناسی محقق ساخته پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه هوش هیجانی مایر استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون،‌ ضریب تعیین رگرسیون ساده،‌ رگرسیون چندگانه با روش گام به گام،‌ آ‍زمون تی و تحلیل واریانس چند متغیری است.
یافته ها: یافته های پژوهش رابطه 0.68- را بین هوش هیجانی و سلامت عمومی نشان می دهد. یعنی 46 درصد تغییرات سلامت عمومی را هوش هیجانی پیش بینی می کند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بازسازی احساسات بهترین پیش بینی کننده سلامت عمومی می باشد. در مقایسه هوش هیجانی دختران و پسران، پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردار می باشند و نتیجه مقایسه سلامت عمومی دختران و پسران سلامت عمومی بیشتر در پسران را نشان می دهد.
نتیجه گیری: هوش هیجانی از عوامل ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از اختلالات روانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND GENERAL HEALTH IN STUDENTS OF SABZEVAR TEACHER TRAINING UNIVERSITY

نویسندگان [English]

  • A KHANZADEH
  • R KHOSROU JERDI

چکیده [English]

Background and Purpose: The theory of Emotional Intelligence brings a new perspective on predicting factors influencing success as well as basic prevention of mental disorders. Evidences indicate that emotionally expert persons are distinctive in all areas. As students are prospective architects of the society, this study was intended to evaluate the relationship between emotional intelligence and general health in university students.
Methods and Materials: This descriptive research involved the statistical population of male and female undergraduate students at Sabzevar Teacher Training University, enrolled for the second semester of 2003-2004. Through successive sampling, 230 students were selected as the study sample. A researcher-made demographic questionnaire, a general health questionnaire and Mayer's Emotional Intelligence questionnaire were used for data collection. The obtained were analyzed using Pearson Correlation Coefficient, Determination Coefficient, simple Regression, Multiple Regression by step-by-step method, Hest and multi-variate ANOVA.
Results: The correlation between emotional intelligence and general health came up to be- 0.68. In other words, emotional intelligence can predict 46% of changes in general health. ANOVA results indicated that emotional repair was the best predictor of general health. Also, it was revealed that female students were of higher emotional intelligence; accordingly, male students enjoyed a better general health than female students.
Conclusion: Emotional intelligence is one of the promoting factors of general health and as well as a preventive factor in mental disorders. Therefore, emotional intelligence instruction is suggested to promote general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • general health
  • EMOTIONAL REPAIR