نویسندگان

سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مریم خالصی

چکیده

زمینه و هدف: پیشنهاد شده است که مولکولهای چسبان سلولی به عنوان شاخص التهابی جدید در پیش بینی و پیشگویی بیماری های قلبی عروقی از حساسیت و دقت بالاتری نسبت به شاخص های سنتی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی برخوردارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی غیر تداومی بر میزان مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) و پروفایل لیپیدی (LDL-C، HDL-C، TG، TG) دانشجویان پسر غیر ورزشکار و بررسی همبستگی بین این متغیرها بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی است. از میان پسران غیر ورزشکار، 20 دانشجوی پسر واجد شرایط با اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه به طور تصادفی در دو گروه مداخله (12=n) و کنترل (8=n) قرار گرفتند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه با مدت و شدت مشخص و به طور پیشرونده اجرا شد. نمونه های خونی قبل از اجرای اولین جلسه و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و هر دو پس از 14 ساعت ناشتایی جمع آوری شد. داده های حاصل با نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تی مستقل و همبسته تجزیه و تحلیل شده و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته استفاده شد. سطح معناداری برای آزمون های آماری 05/0>α در نظر گرفته شد. یافته ها: هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی موجب کاهش 14 درصدی میزان sICAM-1 (0001/0=P) و 10 درصدی LDL-C (0001/0P=)، 6 درصدی کلسترول تام (001/0=P) و 40 درصدی تری گلیسیرید (0001/0=P) و افزایش 23 درصدی( HDL-C (001/0P=) در گروه مداخله شد. با وجود این، همبستگی معناداری بین تغییرات sICAM-1و تغییرات شاخص های سنتی پیشگویی کننده بیماری قلبی- عروقی (TC، TG،LDL-C،HDL-C) مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Period of Discontinuous Endurance Exercise on ICAM-1 and Lipid Profile of Non-athletic Male Students

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Gaeini
  • Fatemeh Shabkhiz
  • Ali Samadi
  • Maryam Khalesi
  • Fateme Tork

چکیده [English]

Background and Purpose: It has been suggested that intracellular adhesion molecules (sICAM-1)، as a new inflammatory marker، are more precise and sensitive markers in predicting cardiovascular diseases، compared with traditional predictive markers. The purpose of this investigation was to study the effect of discontinuous endurance exercise on sICAM-1 and lipid profile (LDL-C، HDL-C، TG، and TC) of non-athletic male students and to survey the correlation between changes of these variables. Material and methods: This experimental study involved twenty non-athletic male students who signed the written informed consent، and were randomly assigned into experimental (n=12) and control (n=8) groups. The exercise protocol was a graded program، to be performed for 8 weeks three times per week with specific intensity and duration. Blood samples were taken before the first session and after the last session، with 14 hours fasting. Data were analyzed in SPSS 16 using independent and dependent t-test، and Pearson correlation coefficient to determine the correlation of the variables. Level of statistical significance was set at α>0.05. Results: Eight weeks of discontinuous endurance exercise caused 14% decline in sICAM-1 (p=0.0001)، 6% in TC (p=0.001)، 10% in LDL-C (p=0.0001)، 40% in TG (p=0.0001) and 23% increase in HDL-C (p=0.001) in the experimental group. However، there were no significant correlation between sICAM-1 alteration and changes of traditional predictors of cardiovascular diseases (LDL-C، HDL-C، TG، and TC) (p>0.05). Conclusion: Eight weeks of discontinuous endurance exercise may reduce sICAM-1 and improve the lipid profile. These changes can play effective roles in the prevention، control and treatment of atherosclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sICAM
  • 1; Discontinuous; Endurance Exercise; Atherosclerosis; Inflammation