نویسندگان

رفسنجان، میدان انقلاب، دانشکده پزشکی، گروه ایمونولوژی

چکیده

زمینه و هدف: سیستم ایمنی و سیستم اندوکرین به ترتیب برای دفاع از بدن در مقابل عفونت ها و تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی، متعهد گردیده اند. مطالعات روز افزون موید آن است که این سیستم ها بر همدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر متاثر می شوند. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی و کلینیکی نیز اختلالات سیستم ایمنی در ناهنجاریهای تیروئید گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی تعدادی از فاکتورهای ایمونولوژیک در زنان هیپرتیروئید می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، نمونه های خون از 50 زن هیپرتیروئید و 50 زن هم سن یوتیروئید جمع آوری شد. عمل تیروئید بر اساس اندازه گیری هورمون های TSH, T1, T2 ارزیابی گردید. تعدادی از پارامترهای ایمونولوژیک شامل شمارش کلی و افتراقی گلبول های سفید (با روش رنگ آمیزی گیمسا بر روی گسترش خونی)، غلظت سرمی IgA, IgM, IgG (با روش SRID)، میزان سرمی IgE (با روش ELISA)، غلظت سرمی اجزای C4, C3 سیستم کمپلمان (با روش SRID) و فراوانی موارد مثبت CRP (با روش آگلوتیناسیون لاتکس) در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شدند.
یافته ها: میزان سرمی IgE, IgM, IgA, IgG در سرم افراد هیپرتیروئید به ترتیب 301±264 IU/ml, 118±28 mg/dl, 296±87 mg/dl, 2312.4±585 mg/dl و در افراد یوتیروئید به ترتیب 109.8±115 IU/ml, 140.1±68.9 mg/dl, 243±116 mg/dl, 1539±974 mg/dl تعیین شد. آنالیز آماری نشان داد که میزان سرمی IgE, IgA, IgG در افراد هیپرتیروئید به طور معنی داری از افراد یوتیروئید بالاتر است. فراوانی موارد مثبت CRP در افراد هیپرتیروئید 20 درصد و در افراد یوتیروئید 4 درصد تعیین گردید. فراوانی موارد مثبت CRP نیز در افراد هیپرتیروئید به طور معنی داری از افراد یوتیروئید بالاتر بود. اختلاف آماری معنی داری بین میزان سرمی C4, C3, IgM و شمارش کلی و افتراقی گلبول های سفید در افراد هیپرتیروئید و یوتیروئید مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این نتایج بیانگر آن است که تغییرات ایمونولوژیک متعددی از قبیل افزایش مقادیر سرمی IgE, IgA, IgG و افزایش فراوانی موارد مثبت سرمی CRP در زنان هیپرتیروئید رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF SOME IMMUNE SYSTEM COMPONENTS IN HYPERTHYROID WOMEN

نویسندگان [English]

 • R VAZIRINEZHAD
 • GH.H HASANSHAHI
 • MA SAJADI
 • A JAFARZADEH
 • MR MIRZAEI
 • A TATI

چکیده [English]

Background and Purpose: The system and .the Endocrine system are, respectively, to defend the body against infection and to regulate physiologic activities of the body. Experimental as well as clinical evidence support the close interaction and bi-directional communication between the endocrine and immune systems. Some disorders in immune system were observed in experimental thyroid abnormalities. The aim of this study is to evaluate some immunological factors in hyperthyroid females.
Methods and Materials: In this descriptive study, blood samples were collected from 50 females with hyperthyroid disease and a control group consisting of 50 sex - and age - matched euthyroid subjects. Thyroid function was assessed according to measurent of T3, T4 and TSH levels. The following parameters were studied in both groups: total and differential white blood cell counts determined on stained-blood smear), serum concentration of immunoglobulins including: IgG, IgA, IgM (measured by SRID method) and IgE (quantitated by ELlSA technique), seropositivity rates of CRP (determined by latex agglutination method), C3 and C4 complement components measured by SRID method.
Results: The mean serum concentrations of IgG, IgA, IgM and IgE were 2312.4±584 mg/dl, 296±87 mg/dl, 118.±28 mg/dl and 301±264 IU/ml in hyperthyroid females and were 1539±974 mg/dl, 243± 116 mg/dl, 140.1±68.9 mg/dl and 109.8±115 IU/ml in euthyroid subjects, respectively. Statistical analyses showed that the mean serum levels of IgG, IgA and IgE were significantly higher in hyperthyroid group as compared to euthyroid group. The seropositive rate of CRP was 20% and 4% in hyperthyroid and euthyroid groups, respectively. The seropositive rate of CRP was also significantly higher in hyperthyroid group as compared to euthyroid group. However, IgM, C3 and C4 levels and white blood cell counts were similarly expressed in two groups.
Conclusion: The results indicate that some immunological alterations such as elevation of serum IgG, IgA and IgE levels and higher seropositive rate of CRP occur in hyperthyroid women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HYPERTHYROIDISM
 • IMMUNOGLOBULINS
 • C
 • reactive protein
 • WHITE BLOOD CELL COUNTS
 • women