نویسندگان

کاشان، خیابان شهید بهشتی، بن بست آزادی 25، ساختمان نگار عصر، معاونت غذا و دارو

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتئین (RNPR)، قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و نسبت کارآیی پروتئین (PER) به عنوان روش های مناسب برای تعیین کیفیت پروتئین ها پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت کیفیت پروتئین غذاها به ویژه در خانوارهای کم درآمد، این مطالعه با هدف مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک (سرلاک بر پایه گندم) و یک نمونه غذای خانگی کودک (بر پایه مخلوط ماکارونی+ سویا) در موش های صحرایی نر در سال 1385 انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی روی 64 موش صحرایی نر در سن 21 روز، از نژاد wistar در گروه های 8 تایی تحت 8 رژیم غذایی شامل 4 رژیم مورد (غذای صنعتی کودک و غذای خانگی کودک)، استاندارد (کازئین‌+ متیونین) و پایه (بدون پروتئین) برای مطالعه PER, RNPR, NPR و 4 رژیم برای مطالعه TPD قرار داده شدند. طول دوره مطالعه برای NPR 14 روز بود. به منظور محاسبه NPR، مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای TPD 9 روز بود. به منظور محاسبه TPD،‌ مقدار ازت دریافتی و ازت دفعی حیوانات تعیین گردید. طول مدت مطالعه برای PER 28 روز بود. برای تعیین PER مقدار پروتئین دریافتی و تغییر وزن حیوانات تعیین گردید. میزان PER, TPD, RNPR, NPR گروه کازئین + متیونین با غذای خانگی کودک و دو نمونه غذای کودک از طریق آزمون تی مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: شاخص 4.3±0.9, 4.3±0.4 NPR و 87±8, 92.8±4 TPD, 3.6±0.2 و88.5±4.1 و 2.9±0.2 2.5±0.4, 3±0.2 PER به ترتیب برای پروتئین کازیین + متیونین، سرلاک و غذای خانگی کودک بود. همچنین نتایج آزمون آماری NPR و TPD گروه غذای صنعتی کودک با غذای خانگی کودک معنی دار نمی باشد ولی از نظر PER معنی دار می باشد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که NPR غذای کودک بر پایه مخلوط ماکارونی + سویا در مقایسه با غذای صنعتی کودک سرلاک پایین تر ولی قابل قبول است. همچنین TPD و PER غذای کودک بر پایه مخلوط ماکارونی + سویا در مقایسه با غذای سرلاک بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE PROTEIN VALUE OF A COMMERCIAL BABY FOOD SAMPLE WITH A DOMESTIC BABY FOOD IN RATS

نویسندگان [English]

  • M TAGHI ZADEH
  • ZA ASEMI

چکیده [English]

Background and purpose: Due to economic and biological, evacuation of the protein quality in food substances is of great importance. Therefore, biological, microbiological, chemical land combinational methods have been introduced and used to determine protein quality, among which suggested appropriate methods include net protein ratio (NPR), relative NPR, true protein digestibility (TPD) and protein efficacy ratio (PER). Regarding the importance of protein quality, particularly in low income families, this study was conducted in 2006 (1385) to compare the protein value of wheat-based cerelac (commercial) and Mixed Noodle-Soybean (domestic food) in rats.
Methods and Materials: This experimental study was conducted on 64 male wistar rats of 21-day age, divided into eight groups receiving eight varying diets: 4 diets including cases (commercial and domestic baby food), standard (casein + Methionine) and basal (protein free) to investigate NPR, RNPR and PER and 4 diets to investigate TPD. NPR investigation lasted 14 days. To calculate NPR, protein intake and weight gain were determined in rats. TPD investigation took 9 days, and to calculate TPD, nitrogen intake and fecal nitrogen were determined. PER was investigated in 28 days and to calculate it, protein intake and weight change were observed in rats. NPR, RNPR, TPD and PER for the casein + Methionie group with 2 commercial and 2 domestic baby food samples were analyzed using Hest.
Results: for casein + Methionine, Cerelac and domestic food group, respectively we found NPRs 4.3±0.4, 4.3±0.9 and 3.6±0.2 TPDs 92.8±4, 87±8 ; 88.5±4.1; PERs 3±0.2, 2.5±0.4 and 2.9±0.2. Also, difference of NPR and TPD were not significant across the two groups but that of PER was significant.
Conclusion: According to the findings, NPR of the domestic noodles + soybean food is lower than commercial cerelac but acceptable. Also, its PER and TPD are higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PROTEIN QUALITY
  • NPR
  • RNPR
  • TPD
  • PER
  • CERELAC
  • DOMESTIC BABY FOOD