نویسندگان

خرم آباد، گلدشت شرقی، مجتمع پزشکی گلدشت، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی است و جامعه پژوهش شامل کلیه مادران حامله ترم است که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز منتخب شهر مشهد در سال 1382 مراجعه نموده اند. مطالعه بر روی 47 خانم باردار با سن حاملگی 42-40 هفته کامل، فقدان انقباضات منظم رحمی، نمره بیشاپ 4 یا کمتر و بدون عوارض طبی و مامایی انجام شد. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سپس به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. در گروه تجربی 60 سی سی روغن کرچک مصرف شد اما در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. دو گروه به مدت 24 ساعت از نظر آماده سازی دهانه رحم پی گیری شدند. جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه، مشاهده معاینه و فرم ثبت حرکات جنین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، فیشر و تی مستقل صورت گرفت.
یافته ها: در شروع مطالعه دو گروه از نظر میانگین نمره بیشاب تفاوت معنی داری نداشتند اما در پایان مطالعه، افزایش معنی داری در میانگین نمره بیشاب گروه تجربی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. درصد شروع زایمان در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشت اما از نظر میانگین نمرات آپگار و روش زایمان، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش، مصرف 60 سی سی روغن کرچک می تواند سبب آماده سازی دهانه رحم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE EFFECT OF CASTOR OIL ON CERVICAL RIPENING

نویسندگان [English]

  • S AZHARI
  • M LOTF ALIZADEH
  • S PIR DADEH BEIRANVAND
  • MT SHAKERI

چکیده [English]

Background and purpose: Currently different pharmaceutical, of, and surgical, techniques are used for cervical ripening. Castor oil, one of the herbal preparations is also widely used for this purpose but few studies have been reported on its efficacy and safety. Therefore this study was conducted to evaluate the effect of castor oil on cervical ripening.
Methods and Materials: This research is a randomized control clinical trial and the study population were all term pregnant women admitted to selected health clinics in Mashad, Iran in 2003 (1382). The study involved 47 pregnant women with gestational age of 40 to 42 weeks, without regular uterine contractions, with Bishop Score of 4 or less, and with no clinical or obstetric complications. The subjects were first selected purposively and then assigned into two control and experimental groups by random allocation. The experimental group received 60cc castor oil while the control group received no intervention. Both groups were followed up for 24 hours for cervical ripening. For data collection, checklists were used for interviews, observation, examination, and fetal movements were recorded. Data analysis was done using chi-quare, Fisher’s test and independent Hest.
Results: At the outset, no significant difference was observed in the two groups Bishop score but a significant increase was observed in the Bishop score of the experimental group. A significant increase was seen in the labor initiation ratio of the experimental group but no significant differences were observed between the two groups in their mean Apgar scores and delivery method.
Conclusion: According to the finding, the application of 60cc castor oil can assist cervical ripening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CASTOR OIL
  • CERVICAL RIPENING
  • TERM PREGNANCY