نویسندگان

سبزوار، دانشکده علوم پزشکی، گروه مامایی

چکیده

زمینه و هدف: استراتژی های فعلی سازمان بهداشت جهانی که شامل تجویز آهن مکمل به صورت روزانه در نیمه دوم بارداری است در طی دهه اخیر از شیوع آنمی در زنان باردار نکاسته است که از علل آن می توان به عدم پذیرش قرص آهن در زنان باردار به علت عوارض جانبی آن که خود وابسته به میزان، شکل و احتمالا نحوه مصرف آن می باشد، اشاره نمود. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش تجویز روزانه و دوبار در هفته آهن در دوران بارداری و تاثیر آن بر تغییرات هماتولوژیک و نتایج بارداری صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است و جامعه پژوهش زنان باردار مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشتی درمانی سبزوار می باشند. نمونه ها شامل 88 زن باردار بود که به صورت تصادفی در دو گروه (43 نفر در گروه روزانه و 45 نفر در گروه دو بار در هفته) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردی و برگه ثبت اطلاعات (هموگلوبین و فریتین سرم مادر قبل و بعد از درمان، وزن تولد و سن حاملگی) بود و داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج، ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که میزان تغییرات هموگلوبین و فریتین در دو گروه مشابه بوده است. همچنین وزن هنگام تولد و سن حاملگی نیز در دو گروه مورد مطالعه مشابه بوده و تفاوت آماری معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: با عنایت به نتایج این مطالعه، روش تجویز دو بار در هفته آهن در دوران حاملگی به علت تاثیر مشابه و عوارض جانبی کمتر و نیز مقرون به صرفه تر بودن نسبت به روش روزانه در دوران بارداری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF DAILY AND INTERMITTENT IRON SUPPLEMENTATION DURING PREGNANCY AND THEIR EFFECTS ON THE OUTCOME OF PREGNANCY AND MATERNAL HEMATOLOGIC CHANGES

نویسندگان [English]

  • HR BEHNAM VASHANI
  • H SADEGHI

چکیده [English]

Backgrounds and Purpose: Curren WHO strategies of dally Iron Supplementation In the second half of gestational period have not. Reduced the prevalence of anemia in pregnant women during the last decade, and the reasons could be conceived as women's rejection of iron supplementation due to its side effects. Therefore, the present study was conducted to compare daily and twice-weekly iron supplementation regimen and their effects on the pregnancy outcome and maternal hematologic changes.
Methods and Materials: The present study is a randomized clinical trial and the study population was the pregnant women admitted to four health centers in Sabzevar, Iran. The sample was 88 pregnant women randomly assigned into two groups (43 daily and 45 twice-weekly).A demographical questionnaire and a study checklist were used for data collection and the obtained data were analyzed using independent Hest, paired Hest, Pearson correlation coefficient and chi-square.
Results: The findings revealed that hemoglobin and ferritine changes were similar across the groups. Also, birth weight and gestational age were similar across the two groups and indicated no significant difference.
Conclusion: Based on the study findings, the twice-weekly regimen is recommended for iron supplementation because of similar effects, less side effects and its cost-effectiveness in comparison with the daily regimen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INTERMITTENT IRON SUPPLEMENTATION
  • PREGNANCY OUTCOME
  • HEMOGLUBIN
  • SERUM FERRITINE