نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،‌ دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 دانشجوی پزشکی،‌ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 استادیار، دانشکده پرستاری،‌ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استادیار، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، ‌دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ‌ایران

10.30468/jsums.2024.7689.2999

چکیده

زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت‌ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن‌های مرتبط، سوق داده است از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1400 در شهرستان سبزوار انجام شد. 3686 نفر به­روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه دموگرافیک و چک‌لیست سامانه سیب، استخراج و با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد 64/7 درصد افراد واکسن نزده‌اند. تعداد افراد واکسینه‌نشده بستری، حدود 1/8 برابر واکسن‌زده‌ها بود. تفاوت معنی‌داری بین تعداد مردان و زنان بستری برحسب وضعیت واکسیناسیون وجود نداشت (P=. 38) البته تفاوت معنی‌داری در سن افراد وجود داشت (P=. 001). تفاوت معنی‌داری بین تعداد مردان و زنان بستری برحسب تعداد دوز‌های دریافتی وجود نداشت (p=0.23) همچنین میزان مرگ‌ومیر در افراد واکسینه‌نشده به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر بود و این تفاوت، معنی‌دار بود P=0/017)).
نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت زنان دارای سردرد میگرنی در میانگین نمرات شناختی، فرار- اجتناب، ترس و فیزیولوژیکی خودکارآمدی، مقابله مسئله‌مدار و مقابله هیجان‌مدار، به‌کارگیری درمان شناختی رفتاری و آموزش راهبردهای مقابله­ای و مدیریت استرس در قالب کارگاه‌های آموزشی به‌عنوان درمان‌های تکمیلی پیشنهاد می­شود.
 

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lBfBEnIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mojadadi,+Mohammad+Shafi%5bAuthor%5d&sort=date

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1q7N5AAAAL

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=nastaran+zakeralhosseini

https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&v8AAAA

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azam+Khosrojerdi

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=q7rAG5oAAAA

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mostafa+roshanzadeh

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uRjL4fEAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ali+tajabadi

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Findings of Vaccination of Patients With COVID-19 Hospitalized in Sabzevar City: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shafi Mojadadi 1
 • Nastaran Zakeralhosseini 2
 • Azam Khosrogerdi 3
 • Mostafa Roshanzadeh 4
 • Ali Taj 5

1 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Leishmaniasis Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Medical student, School of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Msn, Vasei Hospitan Clinical Research center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 Assistant Professor, Departement of Nursing, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

5 Assistant Professor, Department of Medical Emergencies, Non-Communicable Diseases Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: The coronavirus epidemic has caused a lot of confusion and tension in the health, economic, and political systems of the world, and its impact on society has led the governments' policy to support the production of drugs and related vaccines, Therefore, this research was conducted to investigate the findings of vaccination of people infected with covid-19 hospitalized in Vasei Sabzevar Hospital in 2022.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in the year 2022 at Sabzevar city. 3686 people were included in the study by available sampling method. Information was extracted from Sib system using a demographics questionnaire and checklist and analyzed with SPSS 26 software.
Results: The results showed that %64.7 people had not been vaccinated. The number of hospitalized unvaccinated people was about 1.8 times the number of vaccinated people. There was no significant difference between the number of hospitalized men and women according to the vaccination status (P=.38), although there was a significant difference in the age of people (P=.001). The frequency of diabetes was higher in the vaccinated population. There was no significant difference between the number of hospitalized men and women in terms of the number of doses received (p=0.23). Also, the mortality rate in non-vaccinated people was significantly higher and this difference was significant (P=0.017).
Conclusion: Vaccination reduces mortality and hospitalization rates, so encouraging this and proper planning to prepare vaccines in similar critical situations is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • vaccine
 • covid-19
 • virus
 • SARS COV-2
 1. Bartsch SM, Ferguson MC, McKinnell JA, O'shea KJ, Wedlock PT, Siegmund SS, et al. The Potential Health Care Costs And Resource Use Associated With COVID-19 In The United States: A simulation estimate of the direct medical costs and health care resource use associated with COVID-19 infections in the United States. Health affairs. 2020;39(6): 927-35. DOI: 10.1377/hlthaff.2020.00426
 2. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. Annals of internal medicine. 2020;172(9): 577-82. doi: 10.7326/M20-0504
 3. Hasheminik M, Parasaei Mehr Z, Jamalinik M, Tajabadi A. The challenge of transmission chain and effective hospital strategies in controlling the prevalence of Covid-19. Journal of Military Medicine. 2020:205-6. doi: 30491/JMM.22.2.205(persian)
 4. Kaur SP, Gupta V. COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report. Virus research. 2020;288:198114. doi: 10.1016/j.virusres.2020.198114.
 5. Kohli M, Maschio M, Becker D, Weinstein MC. The potential public health and economic value of a hypothetical COVID-19 vaccine in the United States: Use of cost-effectiveness modeling to inform vaccination prioritization. Vaccine. 2021;39(7): 1157-64. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.12.078
 6. Baker TB, Bolt DM, Smith SS, Piasecki TM, Conner KL, Bernstein SL, et al. The Relationship of COVID-19 Vaccination with Mortality Among 86,732 Hospitalized Patients: Subpopulations, Patient Factors, and Changes over Time. Journal of General Internal Medicine. 2023:1-8. DOI: 10.1007/s11606-022-08007-0
 7. Moline HL, Whitaker M, Deng L, Rhodes JC, Milucky J, Pham H, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines in preventing hospitalization among adults aged≥ 65 years—COVID-NET, 13 states, February–April 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2021;70(32): 1088. DOI: 10.15585/mmwr.mm7032e3
 8. Thompson MG, Stenehjem E, Grannis S, Ball SW, Naleway AL, Ong TC, et al. Effectiveness of Covid-19 vaccines in ambulatory and inpatient care settings. New England Journal of Medicine. 2021;385(15): 1355-71. doi: 10.1056/NEJMoa2110362.
 9. Roshanzadeh M, jamalinik M, hasheminik M, Tajabadi A. Stigma of Covid - 19: The Basic Challenge in Health Economics. ioh 2020; 17 (S1) :137-141
  URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-3111-fa.html(persian)
 10. Talebi S, Nematshahi M, Tajabadi A, Khosrogerdi A. Comparison of clinical and epidemiological characteristics of deceased and recovered patients with COVID-19 in Sabzevar, Iran. Journal of Military Medicine. 2022;22(6): 509-16. doi: 30491/JMM.22.6.509(persian)
 11. Tenforde MW, Self WH, Naioti EA, Ginde AA, Douin DJ, Olson SM, et al. Sustained effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines against COVID-19 associated hospitalizations among adults—United States, March–July 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2021;70(34): 1156. doi: 10.15585/mmwr.mm7034e2.
 12. AlQahtani M, Du X, Bhattacharyya S, Alawadi A, Al Mahmeed H, Al Sayed J, et al. Post-vaccination outcomes in association with four COVID-19 vaccines in the Kingdom of Bahrain. Scientific Reports. 2022;12(1): 9236. doi: 10.1038/s41598-022-12543-4.
 13. Le TT, Andreadakis Z, Kumar A, Román RG, Tollefsen S, Saville M, et al. The COVID-19 vaccine development landscape. Nat Rev Drug Discov. 2020;19(5): 305-6. doi: 10.1038/d41573-020-00073-5.
 14. Nachtigall I, Bonsignore M, Hohenstein S, Bollmann A, Günther R, Kodde C, et al. Effect of gender, age and vaccine on reactogenicity and incapacity to work after COVID-19 vaccination: a survey among health care workers. BMC Infectious Diseases. 2022;22(1): 291.org/10.1186/s12879-022-07284-8
 15. Anderson EJ, Rouphael NG, Widge AT, Jackson LA, Roberts PC, Makhene M, et al. Safety and immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine in older adults. New England Journal of Medicine. 2020;383(25): 2427-38. doi: 10.1056/NEJMoa2028436.
 16. Day D, Grech L, Nguyen M, Bain N, Kwok A, Harris S, et al. Serious underlying medical conditions and COVID-19 vaccine hesitancy: a large cross-sectional analysis from Australia. Vaccines. 2022;10(6): 851. doi: 10.3390/vaccines10060851
 17. Rahman MS, Harun MGD, Sumon SA, Mohona TM, Abdullah SAHM, Khan MNH, et al. Hospitalization and Mortality by Vaccination Status among COVID-19 Patients Aged≥ 25 Years in Bangladesh: Results from a Multicenter Cross-Sectional Study. Vaccines. 2022;10(12): 1987.org/10.3390/vaccines10121987