نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 کارشناس ، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پایش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 دانشیار باکتری‌شناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران دانشیار باکتری‌شناسی، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

10.30468/jsums.2024.7716.3021

چکیده

زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در یک دوره یک ساله (1398) برروی 3563 نمونه عامل UTI بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه تشخیصی مرکزی و بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد. باکتری‌های جداشده با روش‌های فنوتیپی شناسایی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها به روش دیسک دیفیوژن انجام شد.
یافته­ها: از 3563 جدایه مثبت 4/80 درصد از بیماران سرپایی و 19/6 درصد از بیماران بستری جدا شد. شایع‌ترین باکتری‌های عامل  UTI در دو مرکز شامل: اشریشیا­کلی (57/8 درصد)، کلبسیلا پنومونیه (9/7 درصد)، استافیلوکوکوس اورئوس (9/1 درصد)، استرپتوکوکوس آگالاکتیه (7 درصد) و اسینتوباکتر (0/2 درصد) بود. بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه­ های اشرشیاکلی بیماران سرپایی آموکسی سیلین-کلاوونات (62/9 درصد) و سپس نالیدیکسیک اسید (61/9 درصد) و در بیماران بستری آمپی سیلین (86 درصد) و کوتریموکسازول (72 درصد) بود. بیش از نیمی از این جدایه­ها ESBL مثبت بودند.
نتیجه‌گیری: از آن‌جا که توزیع مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه­های عامل UTI در بیماران بستری و سرپایی متغیر می‌باشد از این‌رو تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی عوامل عفونت در مراکز تشخیصی- درمانی در مناطق مختلف جغرافیایی اهمیت دارد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=y0WJyS4AAAAJ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/kimia.saremi.1/bibliography/public/

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oRqzUwQAAAAJ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/zahra.dehghani.2/bibliography/public/

https://scholar.google.com/citations?user=y4S6LhEAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/mahmood.vakili.1/bibliography/public/

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=fMi1vVQAAAAJ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/maryam.sadeh.1/bibliography/public/

 

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Antibiotic Resistance Patterns in Bacteria Causing Urinary Tract Infections among Patients Referred to Two Medical Diagnosis and Treatment Centers in Yazd, Iran

نویسندگان [English]

 • Kimia Saremi 1
 • Zahra Dehghani 2
 • Mahmood Vakili 3
 • Maryam Sadeh 4

1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 BSc, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine AND Health Monitoring Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran Associate Professor, Student research Committee, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Urinary tract infections (UTIs) are prevalent infectious conditions affecting individuals in their youth and middle age. The increased use of broad-spectrum antibiotics and the growing resistance to these drugs emphasize the necessity of understanding bacterial resistance patterns in the context of treatment. This study aimed to identify the resistance patterns of bacteria causing UTIs in patients attending two medical diagnostic and treatment centers in Yazd, Iran.
Materials and Methods: Conducted for one year (2018), this descriptive-cross-sectional study involved analyzing 3563 samples of UTI agents collected from the microbiology department of the Central Diagnostic Laboratory and Shahid Sadoughi Hospital in Yazd. Identification of isolated bacteria utilized phenotypic methods, and antibiotic resistance assessments were performed using the disk diffusion method.
Results: Among 3563 positive isolates, 80.4% originated from outpatients, while 19.6% were from inpatients. The most prevalent bacteria causing UTIs in both centers were Escherichia coli (57.8%), Klebsiella pneumoniae (9.7%), Staphylococcus aureus (9.1%), Streptococcus agalactiae (7%), and Acinetobacter (0.2%). Escherichia coli isolates exhibited the highest antibiotic resistance, particularly against amoxicillin-clavulanate (62.9%) and nalidixic acid (61.9%). In hospitalized patients, resistance to ampicillin (86%) and cotrimoxazole (72%) was notable, with over half of these isolates displaying ESBL positivity.
Conclusion: Given the varying distribution of antibiotic resistance among UTI-causing isolates in both inpatient and outpatient settings, understanding antibiotic resistance patterns in diagnostic-treatment centers across diverse geographical areas is imperative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic Resistance Pattern
 • Beta-lactamase Urinary Tract Infections
 • Urinary Tract Infection
 • Yazd
 1. Belete MA, Saravanan M. A Systematic Review on Drug Resistant Urinary Tract Infection Among Pregnant Women in Developing Countries in Africa and Asia; 2005-2016. Infect Drug Resist. 2020;13:1465-77. https://doi.org/10.2147/IDR.S250654
 2. Vakili M, Khazaei Z, Ayatollahi J, Khazaei S, Poorrahim H, Goodarzi E, et al. The pattern of antibiotic resistance of pathogens isolated from urine cultures of patients referred to Yazd Central Laboratory in 2012-2013. J Biomedical Research. 2018;5(5):2271-8. https://doi.org/10.15419/bmrat.v5i5.440. (Persian)
 3. Bitew A, Molalign T, Chanie M. Species distribution and antibiotic susceptibility profile of bacterial uropathogens among patients complaining urinary tract infections. BMC Infect Dis. 2017;17(1):654. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2743-8
 4. Saleh F, Soleiman Nejad S, Bahrami Chegeni F, Jafari S, Javanmard A, Rouhi S, et al. Determination of Bacterial Factors causing Urinary Infections and its Antibiotic Resistance Patterns in Patients referred to Khorramabad Hospital, Pajouhan Scientific Journal. 2018;16(4):1-5. https://doi.org/10.21859/psj.16.4.1. (Persian)
 5. Aval HB, Ekrami T, Haghighi F, Tabarraie Y. Common bacterial factors of urinary tract infections and determining their antibiotic resistance in hospitalized and out patients referred to the Vase’ee Hospital in Sabzevar in 2016. J Sabzevar Univ Med Sci. 2018;25(5):687-93. https://doi.org/0000-0002-5567-3304. (Persian)
 6. Tandan M, Thapa P, Maharjan P, Bhandari B. Impact of antimicrobial stewardship program on antimicrobial-resistance and prescribing in nursing homes: a systematic review and meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist. 2022;29:74-87. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2022.02.002
 7. Mamishi S, Shalchi Z, Mahmoudi S, Hosseinpour Sadeghi R, Haghi Ashtiani MT, Pourakbari Antimicrobial Resistance and Genotyping of Bacteria Isolated from Urinary Tract Infection in Children in an Iranian Referral Hospital. Infect Drug Resist. 2020;13:3317-23. https://doi.org/10.2147/IDR.S260359
 8. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Study Guide for Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology-E-Book: Elsevier Health Sciences; 2016.
 9. James S LI, Melvin P W, April M B, Shelley C, Sharon K C, Tanis D, et al. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing M100- Ed32. The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). 2023;10.1128/JCM.01934-17:402. https://doi.org/10.1128/JCM.01934-17
 10. Malmartel A, Ghasarossian C. Epidemiology of urinary tract infections, bacterial species and resistances in primary care in France. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35(3):447-51. https://doi.org/10.1007/s10096-015-2560-1
 11. Zhao F, Yang H, Bi D, Khaledi A, Qiao M. A systematic review and meta-analysis of antibiotic resistance patterns, and the correlation between biofilm formation with virulence factors in uropathogenic E. coli isolated from urinary tract infections. Microb Pathog. 2020;144:104196. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104196
 12. Vaez H, Kalarestaghi H, Sahebkar A, Khademi F. Prevalence of antibiotic resistance of Proteus species in urinary tract infections in Iran: A systematic review and meta-analysis. Gene Reports. 2022;27:101632. https://doi.org/10.1016/j.genrep.2022.101632. (Persian)
 13. Das R, Perrelli E, Towle V, Van Ness PH, Juthani-Mehta M. Antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from urine samples obtained from nursing home residents. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30(11):1116-9. https://doi.org/10.1086/647981
 14. Raefi A, Amiri Kojouri S, Rjabi ah, naghi pour E, mokarrar S, Arab sarhadi N, et al. The study of prevalence and antimicrobial susceptibility of bacterial isolated from urinary tract in outpatients admitted to Shohda hospital, Gonbad. J Navid No. 2016;19(62):41-8. https://doi.org/10.22038/nnj.2016,7421. (Persian)
 15. Amin M, Mehdinejad M, Pourdangchi Z. Study of bacteria isolated from urinary tract infections and determination of their susceptibility to antibiotics. Jundishapur J Microbiol.2(3):118-23. (Persian)
 16. Dias Neto JA, Martins ACP, Silva LDMd, Tiraboschi RB, Domingos ALA, Cologna AJ, et al. Community acquired urinary tract infection: etiology and bacterial susceptibility. J Acta Cirurgica Brasileira. 2003;18:33-6. https://doi.org/10.1590/S0102-86502003001200012
 17. FarajzadehSheikh A, Veisi H, Shahin M, Getso M, Farahani A. Frequency of quinolone resistance genes among extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections. Trop Med Health. 2019;47:19. https://doi.org/10.1186/s41182-019-0147-8. (Persian)
 18. Farjana NE, Islam MA, Zerin T, Begum MA. Bacterial association in urinary tract infection and their drug resistance among patients in Rajshahi, Bangladesh. Int J Community Med Public Health. 2021;8(5):2144-9. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20211730
 19. Folliero V, Caputo P, Della Rocca MT, Chianese A, Galdiero M, Iovene MR, et al. Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Patterns of Bacterial Pathogens in Urinary Tract Infections in University Hospital of Campania "Luigi Vanvitelli" between 2017 and 2018. Antibiotics (Basel). 2020;9(5). https://doi.org/10.3390/antibiotics9050215
 20. Nouri F, Karami P, Zarei O, Kosari F, Alikhani MY, Zandkarimi E, et al. Prevalence of Common Nosocomial Infections and Evaluation of Antibiotic Resistance Patterns in Patients with Secondary Infections in Hamadan, Iran. Infect Drug Resist. 2020;13:2365-74. https://doi.org/10.2147/IDR.S259252. (Persian)
 21. Mortazavi-Tabatabaei SAR, Ghaderkhani J, Nazari A, Sayehmiri K, Sayehmiri F, Pakzad I. Pattern of Antibacterial Resistance in Urinary Tract Infections: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Prev Med. 2019;10:169. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_419_17. (Persian)
 22. Pelluri R, Monika P, Paritala H, Annapareddy CR, Kotha B, Meenavilli S, et al. Antibiotics susceptibility pattern and prevalence of isolated uropathogens in inpatient and out patients with lower urinary tract infections. J Appl Pharm Sci. 2021;12(1):159-64. https://doi.org/DOI: 10.7324/JAPS.2021.120115
 23. Zhang X, Gao H, Fu J, Lin F, Khaledi A. Overview on urinary tract infection, bacterial agents, and antibiotic resistance pattern in renal transplant recipients. J Res Med Sci. 2021;26:26. https://doi.org/10.4103/jrms.JRMS_286_18
 24. Mostafavi SN, Rostami S, Rezaee Nejad Y, Ataei B, Mobasherizadeh S, Cheraghi A, et al. Antimicrobial Resistance in Hospitalized Patients with Community Acquired Urinary Tract Infection in Isfahan, Iran. Arch Iran Med. 2021;24(3):187-92. https://doi.org/10.34172/aim.2021.29
 25. Mihankhah A, Khoshbakht R, Raeisi M, Raeisi V. Prevalence and antibiotic resistance pattern of bacteria isolated from urinary tract infections in Northern Iran. J Res Med Sci. 2017;22:108. https://doi.org/10.4103/jrms.JRMS_889_16
 26. Sedaghat A, Fazli B, Soheili V, Bagheri Moghadam A, Fazeli F, Mirzaei Faizabadi B. Antibiotic Resistance Pattern of Bacteria Isolated from Specimens of Cultures from Intensive Care Units. Med J Mashhad Univ Med Sci. 2022;65(5):1915-25. https://doi.org/10.22038/mjms.2022.21440
 27. Mahmoudi A, Moghadami M, Shirazi B, Tabari P, Moosavi M. What Left for Us for Urinary Tract Infection Treatment? An Experience from the South of Iran. Adv Biomed Res. 2021;10:52. https://doi.org/10.4103/abr.abr_255_19
 28. Ghaderi RS, Yaghoubi A, Amirfakhrian R, Hashemy SI, Ghazvini K. The prevalence of genes encoding ESBL among clinical isolates of Escherichia coli in Iran: A systematic review and meta-analysis. Gene Rep. 2020;18:100562. https://doi.org/10.1016/j.genrep.2019.100562
 29. Tayh G, Al Laham N, Fhoula I, Abedelateef N, El-Laham M, Elkader Elottol A, et al. Frequency and Antibiotics Resistance of Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBLs) Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolated from Patients in Gaza Strip, Palestine. JoMMID. 2021;9(3):133-41. https://doi.org/10.52547/JoMMID.9.3.133
 30. Islam MS, Rahman A, Hassan J, Rahman MT. Extended-spectrum beta-lactamase in Escherichia coli isolated from humans, animals, and environments in Bangladesh: A One Health perspective systematic review and meta-analysis. One 2023;16:100526. https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2023.100526
 31. Sarojamma V, Ramakrishna V. Prevalence of ESBL-Producing Klebsiella pneumoniae Isolates in Tertiary Care Hospital. ISRN Microbiol. 2011;2011:318348. https://doi.org/10.5402/2011/318-342