نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماری‌های عفونی، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد جراحی مغز و اعصاب، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار داروسازی بالینی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار جراحی قلب و عروق، گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استادیار، فلوشیپ فوق‌تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استادیار بیماری‌های عفونی، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

7 استادیار بیماری‌های عفونی، گروه بیماری‌های عفونی ، دانشکده پزشکی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

10.30468/jsums.2024.7679.2992

چکیده

زمینه و هدف: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی می‌تواند موجب کاهش عفونت محل جراحی، مقاومت میکروبی و بار اقتصادی شود. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه بیمارستان دکتر شریعتی انجام شده است.
مواد و روش­ها: این مطالعه مداخله‌ای نیمه‌تجربی، در دو مرحله قبل و بعد بر روی260 بیمار بستری در بخش‌های جراحی قلب و جراحی اعصاب بیمارستان دکتر شریعتی که کاندید جراحی و دریافت آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی بوده‌اند انجام شده است. قبل و بعد از تهیه بسته‌های آماده آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی، چک‌لیستی مشتمل بر اطلاعات بیماران تکمیل شد. داده‌ها در نرم‌افزار spss18 با آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند (p≤0.05).
یافته­ها: قبل و بعد از اجرای بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک در دو گروه موردمطالعه از نظر میزان دوز، فواصل تجویز، زمان و طول مدت تجویز، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد. 63/42 درصد کاهش در تعداد دوزهای دریافتی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی بعد از اجرای بهینه‌سازی مشاهده شد. همچنین 57/33 درصد کاهش هزینه مربوط به مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی بعد از اجرای بهینه‌سازی وجود داشت. 
نتیجه‌گیری: استفاده از بسته آماده دارویی قبل از جراحی، باعث بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی می شود. همچنین بار اقتصادی ناشی از مصرف نابه‌جای آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی برای بیمار و بیمارستان به‌طور مشخص با این روش کاهش می‌یابد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ASwpWr0AAAAJ&view_op=list_works&citft=1&citft=2&email_for_op=afhami81142@gmail.com&gmla=AH70aAWMqfdJslGziASbMVew-kPRkvdXAVuOAO5Uffi-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=shirin+afhami&sort=pubdate

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=VMf26JUAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJ1KiT1Y0jpISEVkDv6gRJsHELvlzotPMNJgOxkO1Pd9evusmomuSUax77tktl2aPT-1y0VwkJUbRhcfYqlamwCZ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=negin+esmailpour&sort=pubdate

https://scholar.google.com/citations?user=FHrkp8EAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=alireza+khoshnevisan&sort=pubdate

https://scholar.google.com/citations?user=N78pxXEAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kourosh+sadeghi

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Fuzzy+risk+assessment+of+mortality+after+coronary+surgery+using+combination+of+adaptive+neuro-fuzzy+inference+system+and+K-means+clustering.&btnG=

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarzaiem+MR&cauthor_id=27957466

https://scholar.google.com/citations?user=UO6BoIEAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=parastoo+amiri&sort=pubdate

https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=pKKoDvUAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ehsan+rahimipour&sort=pubdate

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TtQOUoMAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mahnaz+montazeri&sort=pubdate

 

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Use of Prophylactic Antibiotics before Surgery Using a Ready-To-Use Drug Package Prepared in the Pharmacy of a Teaching Hospital in Tehran

نویسندگان [English]

 • Shirin Afhami 1
 • Negin Esmailpour Bazaz 1
 • Alireza Khoshnevisan 2
 • Kourosh Sadeghi 3
 • Mahmood Reza Sarzaeem 4
 • Parastoo Amiri 5
 • Ehsan Rahimpour 6
 • Mahnaz Montazeri 7

1 Associate Professor of Infectious Disease, Department of Infectious Disease and Tropical Medicine, School of Medicine, Shariati Hospital, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

2 Professor of Neurosurgery, Department Neurosurgery, School of Medicine, Shariati Hospital, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Clinical Pharmacy, Department Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Cardiovascular Surgery, Department General Surgery, Shariati Hospital, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

5 Community Medicine Specialist, Iranian Research Center on Healthy Aging (IRCHA), Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

6 Plastic, Reconstruction and Aesthetic surgery fellow, Sina Hospital, Department of surgery, School of Medicine, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran

7 Assistant Professor of Infectious Disease, Department of Infectious Disease and Tropical Medicine, School of Medicine, Sina Hospital, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The rational use of antibiotic prophylaxis before surgery can reduce surgical site infection, microbial resistance, and economic burden. Therefore, the present study was carried out to optimize the use of antibiotic prophylaxis before surgery using a ready-made drug package prepared in the pharmacy of Dr. Shariati Hospital.
Materials and Methods: The current study is a semi-experimental intervention type, carried out in two stages before and after on 260 patients hospitalized in the heart surgery and neurosurgery departments of Dr. Shariati Hospital who were candidates for surgery and received antibiotic prophylaxis before surgery. A checklist containing patients ' information was completed before and after the preparation of antibiotic prophylaxis packages. Data were analyzed in spss18 software with descriptive and analytical statistics (p≤0.05).
Results: Before and after the optimization of antibiotic use, a statistically significant difference was observed in the two study groups regarding dosage, administration intervals, time, and duration of administration. (P<0.001) A 63.42% reduction in the number of doses of antibiotic prophylaxis was observed after the implementation of optimization. Also, there was a 57.33% reduction in the cost of antibiotic prophylaxis after the implementation of optimization.
Conclusion: The use of a ready-made drug package before surgery optimizes the use of antibiotic prophylaxis. Also, the economic burden caused by inappropriate use of prophylactic antibiotics for the patient and the hospital is significantly reduced with this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "؛ Antibiotic Prophylaxis"؛ General Surgery"؛
 • "؛ Drug Packaging"
 1. Ghimire P, Shrestha BB, Karki OB, Timilsina B, Neupane A, Bhandari A. Postoperative Surgical Site Infections in the Department of General Surgery of a Tertiary Care Centre: A Descriptive Cross-sectional Study. JNMA; journal of the Nepal Medical Association. 2022;60(249):439-43. doi: 10.31729/jnma.7316.
 2. Bowater RJ, Stirling SA, Lilford RJ. Is antibiotic prophylaxis in surgery a generally effective intervention?: testing a generic hypothesis over a set of meta-analyses. Annals of surgery. 2009;249(4):551-6. doi: 10.1097/SLA.0b013e318199f202.
 3. Yalcin A, Serin S, Erbay H, Tomatir E, Oner O, Turgut H. Increased costs due to inappropriate surgical antibiotic prophylaxis in a university hospital [3]. WB Saunders Ltd; 2002. doi:10.1053/jhin.2002.1289.
 4. Schmitt C, Lacerda RA, Padoveze MC, Turrini RNT. Applying validated quality indicators to surgical antibiotic prophylaxis in a Brazilian hospital: learning what should be learned. American journal of infection control. 2012;40(10):960-2. doi: 10.1016/j.ajic.2012.01.016.
 5. Gouvêa M, Novaes CdO, Pereira DMT, Iglesias AC. Adherence to guidelines for surgical antibiotic prophylaxis: a review. Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2015;19(5):517-24. doi: 10.1016/j.jtumed.2020.01.005.
 6. Willemsen I, Van den Broek R, Bijsterveldt T, van Hattum P, Winters M, Andriesse G, et al. A standardized protocol for perioperative antibiotic prophylaxis is associated with improvement of timing and reduction of costs. Journal of Hospital Infection. 2007;67(2):156-60.. doi: 10.1016/j.jhin.2007.07.025.
 7. Sharif, Z., Peiravian, F., Salamzadeh, J. et al. Irrational use of antibiotics in Iran from the perspective of complex adaptive systems: redefining the challenge. BMC Public Health 21, 778 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-021-10619-w.
 8. Pollack LA, Srinivasan A. Core elements of hospital antibiotic stewardship programs from the Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Infectious Diseases. 2014;59(suppl_3):S97-S100. doi: 10.1093/cid/ciu542.
 9. Davey P, Brown E, Charani E, Fenelon L, Gould IM, Holmes A, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013(4(. doi: 10.1002/14651858.CD003543.pub4.
 10. Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, MacDougall C, Schuetz AN, Septimus EJ, et al. Implementing an antibiotic stewardship program: guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. Clinical infectious diseases. 2016;62(10):e51-e77.. doi.org/10.1093/cid/ciw118.
 11. Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Surgical infections. 2013;14(1):73-156.. doi: 10.2146/ajhp120568.
 12. Carlès M, Gindre S, Aknouch N, Goubaux B, Mousnier A, Raucoules-Aimé M. Improvement of surgical antibiotic prophylaxis: a prospective evaluation of personalized antibiotic kits. Journal of Hospital Infection. 2006;62(3):372-5.. doi: 10.1016/j.jhin.2005.09.004.
 13. Gindre S, Carles M, Aknouch N, Jambou P, Dellamonica P, Raucoules-Aimé M, et al., editors. Antimicrobial prophylaxis in surgical procedures: assessment of the guidelines application and validation of antibiotic prophylaxis kits. Annales francaises d'anesthesie et de reanimation; 2004. doi: 10.1016/j.annfar.2003.12.016.
 14. Montazeri mahnaz, shayesteh shiva, hadadi a azar. Survey of antibiotic prophylaxis administered before surgery in a teaching hospital in tehran. Iranian journal of infectious diseases and tropical medicine[internet]. 2017;21(75):37-42. Available from: https://sid.ir/paper/52774/en.
 15. Ulu-Kilic A, Alp E, Cevahir F, Tucer B, Demiraslan H, Selçuklu A, et al. Economic evaluation of appropriate duration of antibiotic prophylaxis for prevention of neurosurgical infections in a middle-income country. American journal of infection control. 2015;43(1):44-7.. doi: 10.1016/j.ajic.2014.09.010.
 16. Huh K, Chung DR, Park HJ, Kim M-J, Lee NY, Ha YE, et al. Impact of monitoring surgical prophylactic antibiotics and a computerized decision support system on antimicrobial use and antimicrobial resistance. American journal of infection control. 2016;44(9):e145-e52. doi:10.1016/j.ajic.2016.01.025.